Liturgia Mszy św. na 1 grudnia 2019 r.

WZGÓRZA W BLASKU

MIŁOSIERDZIA.

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

     49/741                   -           1grudnia 2019 r.A.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

Niedziela

1 grudnia 2019 r.

I NIEDZIELA ADWENTU A

    

Teksty liturgii Mszy św.

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, *

Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka. *

Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, *

nikt bowiem, kto Ci zawierzył, *

nie będzie zawstydzony.

WPROWADZENIE DO LITURGII

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas świętego i radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia i na Paruzję Chrystusa przy końcu ludzkich dziejów.

Nowy Rok liturgiczny, który zaczynamy, to także nowy, kolejny etap naszej osobistej historii zbawienia. Mijają dni, miesiące, lata. Który to już adwent w naszym życiu?

Czy przez owo cykliczne, coroczne uobecnianie tamtego historycznego Adwentu nasze oczekiwanie i tęsknota za Panem stają się coraz intensywniejsze, a nasze myślenie o niebie coraz częstsze?

Czy jesteśmy ludźmi, którzy każdego dnia czujnie oczekują na radosne spotkanie z Panem?

Za brak takiej postawy w naszym codziennym życiu przeprośmy teraz naszego najlepszego Ojca.      

OPUSZCZA SIĘ HYMN Chwała na wysokości Bogu...

KOLEKTA

        

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa, † a w dniu sądu, zaliczeni do Jego wybranych, * mogli posiąść Królestwo niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Myśl o powtórnym przyjściu Chrystusa stanowi główny temat dzisiejszej niedzieli. Jego powrót na ziemię będzie jednak niespodziewany. Ewangelia wzywa nas do czuwania. Tym czuwaniem jest udział w Eucharystii. Poprzez nią już dzisiaj przychodzi do nas Pan i zbliża się nasze zbawienie - jak nas poucza św. Paweł. Wsłuchamy się z uwagą w słowo, które skieruje do nas Pan.

PIERWSZE CZYTANIE

Pokój królestwa Bożego

        

Iz 2, 1-5

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy:

Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki.

Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie – z Jeruzalem».

On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny.

Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej!

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9

(R.: por. 1bc)

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

1       Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *

        «Pójdziemy do domu Pana».

2       Już stoją nasze stopy *

        w twoich bramach, Jeruzalem.

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

        

4       Do niego wstępują pokolenia Pańskie, *

        aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.

5       Tam ustawiono trony sędziowskie, *

        trony domu Dawida.

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

        

6       Proście o pokój dla Jeruzalem: *

        Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.

7       Niech pokój panuje w twych murach, *

        a pomyślność w twoich pałacach.

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

        

8       Ze względu na moich braci i przyjaciół *

        będę wołał: «Pokój z tobą!»

9       Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *

        modlę się o dobro dla ciebie.

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

        

DRUGIE CZYTANIE

Zbliża się nasze zbawienie

        

Rz 13, 11-14

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdy uwierzyliśmy.

Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.

Oto słowo Boże.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Ps 85 (84), 8

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Okaż nam, Panie, łaskę swoją

i daj nam swoje zbawienie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Potrzeba czujności w oczekiwaniu

na przyjście Chrystusa

        

Mt 24, 37-44

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Zrozumieć chwilę obecną

ks. Roman Kempny

Liturgia Słowa początku Adwentu przynagla uczniów Chrystusa do czuwania, gotowości, zerwania ze złem, biernością, z czysto ludzkim patrzeniem na codzienność. Św. Paweł wzywa: „Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nastała dla was godzina powstania ze snu” (Rz 13,11). Spróbujmy odczytać apel Apostoła w potrójnej perspektywie wydarzeń, które przeżywa wspólnota Kościoła.

Zrozumieć rok liturgiczny

Kościół, przyjmując naturalny podział czasu na dni, tygodnie i lata, przez liturgię nadaje głębszy sens tajemnicy przemijania czasu. Jako dzieło Boże czas stanowi ramy dla dziejów, które nas dotykają. Dzięki posłudze Kościoła w każdej chwili człowiek może stać się uczestnikiem darów zbawienia. Dzięki Chrystusowi czas stał się narzędziem zbawienia. Często i naszym problemem jest narzekanie na złe i niepomyślne czasy. Utyskiwanie na krótkotrwałość czasów dobrych. Dla chrześcijanina od dwóch tysięcy lat trwają „dobre czasy”. Czasy spełnienia obietnic i miłosiernych zamierzeń Wszechmocnego, czasy pojednania z Odwiecznym i obdarowania Jego bliskością w Chrystusie, czasy niepodważalnej wiedzy o miłości, przyjaźni i przychylności Boga, czasy, w których śmierci zostało odebrane ostatnie, decydujące słowo przez Zmartwychwstanie Chrystusa, czasy, w których każdy ma dostęp do bogactwa łaski Bożej, czasy, w których nikt nie jest samotny, bo Chrystus stał się towarzyszem drogi każdego człowieka, czasy, w których tym, co uwierzyli w Miłość, wszystko przynosi korzyść i wychodzi na dobre.

Zrozumieć Adwent

Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest czasem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym – przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa – Kościół kieruje swą myśl ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania. Liturgia Adwentu przybliża nam wielkie postacie historii zbawienia. Do takich należą prorok Izajasz, Jan Chrzciciel, a także Maryja i Józef. Ostateczną odpowiedzią Boga zatroskanego o człowieka jest Jezus Chrystus: „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1,1-2).

Zrozumieć chwilę obecną

Rozpoczynający się dziś rok liturgiczny jest jednocześnie ostatnim etapem bezpośredniego przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Rok ten, według zamierzeń Jana Pawła II, ma przybliżyć wszystkim ludziom dobrej woli tajemnicę Boga jako Ojca wszystkich ludów i narodów. Naszą codzienność pragniemy na nowo odczytać jako ustawiczne pielgrzymowanie do „domu Ojca”. W tej pielgrzymce ma nas wszystkich jednoczyć braterska miłość względem każdego człowieka. Ma być to czas nawracania się ku pełni miłości oraz działanie na rzecz budowania sprawiedliwości społecznej. Temu dziełu towarzyszy Maryja jako wzór doskonałej miłości Boga. W Jej przykład wpatruje się Kościół w czasie codziennej Mszy Świętej adwentowej zwanej „rorate”.

Mój Adwent

Wobec wielu propozycji warto sobie samemu postawić pytanie: co wypełni mój czas Adwentu? Jakie podejmę postanowienia na ten okres? Co konkretnego uczynię w mojej wspólnocie parafialnej?     

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

MODLITWA WIERNYCH

Oczekując na przyjście Pana, trwamy na modlitwie i do Boga, który jest źródłem pokoju i nadziei zbawienia, kierujemy nasze wspólne modlitwy.

1.      Prośmy, aby chrześcijanie byli czujni i zawsze gotowi na spotkanie z Chrystusem, gdy przyjdzie w chwale. R. Przyjdź nam z pomocą, Boże Wszechmogący.

2.      Prośmy, aby grzesznicy powstali z grzechów i zbliżyli się do światła, które zwiastuje nadejście przebaczenia.

3.      Prośmy, aby cierpiący, chorzy i uwięzieni z nadzieją oczekiwali na umocnienie, uzdrowienie oraz pełne uwolnienie w Chrystusie.

4.      Prośmy, aby mieszkańcy naszej parafii przez udział w rekolekcjach adwentowych przygotowali się na radosne powitanie Zbawiciela.

5.      Prośmy, aby nasi zmarli znaleźli pokój w Chrystusie, który dla wszystkich otwiera bramy zbawienia.

6.      Prośmy, abyśmy sami usłyszeli wezwanie Ewangelii i przyoblekli się w Pana Jezusa Chrystusa.

Wysłuchaj nas, Boże, byśmy czuwając wiernie wypełniali nasze powołanie i byli zawsze gotowi na dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

MODLITWA NAD DARAMI

        

Panie, nasz Boże, przyjmij te dary, które otrzymaliśmy dzięki Twojej dobroci, †

Ty nam je dałeś, abyśmy mogli odprawiać eucharystyczną Ofiarę, *

spraw, aby ona stała się dla nas zadatkiem wiecznego zbawienia.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED PREFACJĄ

Nakarmieni słowem życia, dziękujmy Bogu za dzieło zbawienia, dokonane przez pierwsze przyjście Zbawiciela, dziękujmy za zapowiedź drugiego przyjścia, na które oczekujemy zgromadzeni na modlitwie.

PREFACJA

1. Dwa przyjścia Chrystusa

        

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, *

abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, *

Panie, Ojcze, święty, wszechmogący, wieczny Boże, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze *

spełnił Twoje odwieczne postanowienie, *

a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. *

On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, *

aby nam udzielić obiecanych darów, *

których, czuwając, z ufnością oczekujemy.

Dlatego z Aniołami i Archaniołami, *

i z wszystkimi chórami niebios *

głosimy Twoją chwałę, *

razem z nimi wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

         Ps 85, 13

Pan obdarzy błogosławieństwem, *

a nasza ziemia wyda swój owoc.

MODLITWA PO KOMUNII

        

Boże, nasz Ojcze, niech owocny będzie dla nas udział w tym Sakramencie, †

przez który nas, pielgrzymujących na ziemi, podtrzymujesz w drodze do nieba *

i uczysz całym sercem miłować to, co wieczne.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED ROZESŁANIEM

Nie wiemy, kiedy powróci nasz Pan na ziemię. Czuwajmy więc, a błogosławieństwo Boga niech nas umocni w nadziei, że Pan nasz na pewno przyjdzie aby nagrodzić tych, którzy czynią sprawiedliwość i strzegą Jego dróg.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

        

K. Pan z wami.

W. I z duchem Twoim.

D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Wszechmogący i miłosierny Bóg daje wam łaskę, dzięki której z wiarą wspominacie pierwsze przyjście Jego Syna † i oczekujecie Jego przyjścia w chwale; * niech was oświeci światłem przychodzącego Zbawiciela i obdarzy swoim błogosławieństwem.

W. Amen.

K. Niech w tym życiu Bóg da wam stałość w wierze, † radość w nadziei * i gorliwość w pełnieniu uczynków miłości.

W. Amen.

K. Radujecie się z przyjścia Odkupiciela w ludzkim ciele, † niech On da wam radość z udziału w życiu wiecznym, * gdy powtórnie przyjdzie w chwale.

W. Amen.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty.

W. Amen.

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.