WZGÓRZA

 

W BLASKU MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

 

       23/715                   -             9 czerwca 2019 r.C.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

 

Uroczystość

 

Zesłania Ducha Świętego

 

9 czerwca 2019 r.

kolor szat liturgicznych: biały

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

 

Mdr 1, 7

Duch Pański napełnił okrąg ziemi, *

 Ten, który ogarnia wszystko, *

 zna każdą mowę. * Alleluja.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

 

       Gromadzi nas miłość Boża, przy ołtarzu Jezusa Chrystusa. Miłość, która mieszka w naszych sercach, jest owocem Ducha Świętego, który zapala nas ogniem swojej miłości.

 Święty Augustyn mówił, że „jeśli chcecie mieć życie od Ducha Świętego, zachowujcie miłość, kochajcie prawdę, tęsknijcie za jednością, a osiągniecie życie wieczne”.

Dlatego z wiarą przychodzimy tutaj do ołtarza naszego Zbawiciela, aby od Niego uczyć się miłości, która jest prawdą i prowadzi do zjednoczenia. Niech Duch Święty nam w tym dopomaga i sprawia, abyśmy będąc we wspólnocie Kościoła Chrystusowego, uczestniczyli w jedności ciała Jezusa.

 Za to, że nie zawsze otwieramy się na działanie Ducha Świętego w naszym codziennym życiu przepraszajmy teraz Boga.

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

KOLEKTA

Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego

uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, †

ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię *

 i dokonaj w sercach wiernych cudów,

 które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii.

 Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 WSTĘP DO LITURGII SŁOWA.

 

Zasiądźmy teraz z radością i miłością do stołu słowa Bożego. Z wiarą otwórzmy się na działanie zbawczego słowa, które do nas przychodzi podczas tej liturgii.

Niech Duch Święty, którego tak wszyscy pragniemy, przyjdzie w „swojej mocy i sile” i napełni nasze serca miłością i prawdą, która wszystko zwycięża.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

 

Dz 2, 1-11

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku.

Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».

 Oto słowo Boże.

 

 PSALM RESPONSORYJNY

 

 Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34

 (R.: por. 30)

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

 Albo: Alleluja.

 1       Błogosław, duszo moja, Pana, *

         Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!

24     Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *

        ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Albo: Alleluja.

     9     Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *

         i w proch się obracają.

 30     Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, *

         i odnawiasz oblicze ziemi.

 Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

 Albo: Alleluja.

       31     Niech chwała Pana trwa na wieki, *

        niech Pan się raduje z dzieł swoich.

 34     Niech miła Mu będzie pieśń moja, *

         będę radował się w Panu.

 Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

 Albo: Alleluja.

 

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży,

 są synami Bożymi

          Rz 8, 8-17

 Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka.

Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała – będziecie żyli.

Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»

Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale.

 

Oto słowo Boże.

 

 

SEKWENCJA

    

Przybądź, Duchu Święty,

 Ześlij z nieba wzięty

 Światła Twego strumień.

 Przyjdź, Ojcze ubogich,

 Przyjdź, Dawco łask drogich,

 Przyjdź, Światłości sumień.

 O, najmilszy z gości,

 Słodka serc radości,

 Słodkie orzeźwienie.

 W pracy Tyś ochłodą,

 W skwarze żywą wodą,

 W płaczu utulenie.

 Światłości najświętsza,

 Serc wierzących wnętrza

 Poddaj Twej potędze.

 Bez Twojego tchnienia

 Cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

 Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

 Prowadź zabłąkane.

 Daj Twoim wierzącym,

 W Tobie ufającym,

 Siedmiorakie dary.

 Daj zasługę męstwa,

 Daj wieniec zwycięstwa,

 Daj szczęście bez miary.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 Przyjdź, Duchu Święty,

          napełnij serca swoich wiernych

 i zapal w nich ogień swojej miłości.

 Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 EWANGELIA

 Duch Święty was wszystkiego nauczy

 J 14, 15-16. 23b-26

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.

To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».

Oto słowo Pańskie.

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

        Duch, który napełnia przenikając.

ks. Antoni Dunajski

 Siłę wiatru w miarę precyzyjnie może określić tylko ten, kto podda się jego mocy, kto szeroko rozwinie żagle. Podobnie o sile i mocy Ducha Świętego może sensownie mówić tylko ten, kto otworzy się na Jego działanie. Jest to działanie specyficzne, tajemnicze, ale bardzo skuteczne i – dodajmy – bardzo uwarunkowane naszym nastawieniem i współpracą. Duch Święty bowiem napełnia „przenikając” (szatan nie może przenikać i dlatego wchodzi w próżnię). Tak jak łaska buduje na naturze, tak Duch Święty w swoim działaniu nawiązuje do naturalnych aspiracji i wysiłków człowieka. Stąd jest wielka różnica pomiędzy np. modlitwą do Ducha Świętego o „zdanie egzaminu” a modlitwą o dobre przygotowanie się do egzaminu. Duch Święty nie ma bowiem zwyczaju udzielać światła tym, którzy nie pamiętają o świeczkach. Nie wypełnia luk, które powstały na skutek naszych zaniedbań, lecz dopełnia wszystko, co wynika z naszej ludzkiej niedoskonałości lub co przekracza nasze naturalne możliwości.

 Nikt na przykład „nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: ‘Panem jest Jezus’”(1 Kor 12,3). Aby w Jezusie rozpoznać Chrystusa – Pana i Boga, potrzebna jest nadprzyrodzona łaska wiary. Tu działanie Ducha Świętego niejako wyprzedza i warunkuje skuteczność naszego ludzkiego wysiłku docierania do Prawdy. Z tego wysiłku jednak nie zwalnia. Wręcz przeciwnie: uświadamia nam konieczność ustawicznego zgłębiania prawd objawionych na drodze naukowej. Dotyczy to również nauki o Duchu Świętym.

Coraz częściej pojawiają się opinie, że „w teologii Ducha Świętego wiara zachodniego Kościoła od długich już lat pozostaje bezpłodna. Dogmat o Trzeciej Osobie w Bogu, która jest istotowo równa z Ojcem i Synem, należy w zakresie pobożności do katalogu tych twierdzeń, w jakie się wierzy, ale jakich się nie przeżywa, które są uważane za prawdziwe, ale których się nie daje do przemyślenia” (J. Sudbracki). Można oczywiście dyskutować, czy opinia ta jest w pełni słuszna, czy do końca wyważona, ale z pewnością istnieje w naszym Kościele nagląca konieczność pogłębienia wiedzy religijnej o Duchu Świętym, czy – jak się to fachowo mówi – konieczność pogłębienia pneumatologicznej świadomości wiernych. I – wbrew pozorom – nie jest to problem czysto teoretyczny, tak jak nie są czysto teoretycznym problemem rozważania fizyków na temat prądu elektrycznego.

Chrześcijaństwo bowiem – musimy to ciągle na nowo podkreślać –nie jest tylko przyjęciem określonej doktryny, ale jest przede wszystkim przyjęciem Ducha i mocy. Ducha, który jest Duszą Kościoła i „Boskim mieszkańcem” duszy człowieka – jak to w swoich katechezach środowych określił Jan Paweł II. Tak, jak dla najpiękniej nawet urządzonego mieszkania czy warsztatu istnieje problem konieczności podłączenia się do sieci, aby zapewnić stały dostęp do energii elektrycznej, tak samo istnieje ściśle praktyczny problem przyjęcia Daru Ducha Świętego jako warunku umożliwiającego „dystrybucję” i przyjmowanie wszystkich innych darów nadprzyrodzonych.

 Aby więc umożliwić szerokie rozdzielnictwo nadprzyrodzonego daru przebaczenia i odpuszczenia grzechów, Chrystus nieprzypadkowo mówi do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22). Jedno warunkuje drugie.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

MODLITWA POWSZECHNA

Do Boga, który posyła naszym sercom swojego Ducha i pozwala nam nazywać siebie naszym Ojcem, zanośmy ufne błagania.

1.      Duchu Mądrości, obdarz Kościół zdolnością odczytywania znaków czasu. Niech będzie on na dzisiejsze czasy drogowskazem na drodze prowadzącej do domu Ojca. Ciebie prosimy.

2.      Duchu Rozumu, napełnij obfitością swoich darów pasterzy Kościoła. Niech ich posłannictwo będzie błogosławieństwem dla każdego człowieka poszukującego Boga w swoim życiu. Ciebie prosimy.

3.      Duchu Rady, zstąp do serc tych, którzy w tym czasie przyjmują sakrament kapłaństwa. Niech wierni, do których zostaną posłani zawsze widzą w nich działanie Bożych mocy w ich duszpasterskiej posłudze. Ciebie prosimy.

4.      Duchu Męstwa, nie opuszczaj wątpiących i zagubionych w wirach współczesnego świata. Niech doświadczą Twojej miłości przekazywanej we wspólnocie wierzących. Ciebie prosimy.

 5.      Duchu Umiejętności, udzielaj swego bogactwa ludziom kultury i sztuki. Niech ich praca służy człowiekowi i przyczynia się do duchowego i moralnego wzrostu. Ciebie prosimy.

6.      Duchu Pobożności, doprowadź zmarłych do Królestwa wiecznej szczęśliwości. Niech świadectwo ich życia będzie zadatkiem oglądania oblicza Miłosiernego Ojca w niebie. Ciebie prosimy.

7.      Duchu Bojaźni Bożej, ześlij nam tutaj zgromadzonym dary miłości, radości i pokoju. Niech one uleczą nasze serca zranione egoizmem i niepokojem. Ciebie prosimy.

Wysłuchaj, Boże, naszych modlitw i spraw, abyśmy ubogaceni darami łaski trwali zawsze w zjednoczeniu z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

         Panie, nasz Boże, †

 spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna,

 Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii, *

 i doprowadził nas do całej prawdy.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

Wyśpiewajmy Bogu dziękczynienie za Jezusa i Ducha Świętego,

który ubogaca Kościół siedmiorakimi darami.

 

 

 

PREFACJA

27. Zesłanie Ducha Świętego

 dopełnieniem dzieła zbawienia

          Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, *

 słuszne i zbawienne, *

 abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, *

 Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.

 Aby doprowadzić do pełni misterium paschalne, *

 zesłałeś dzisiaj Ducha Świętego na wszystkich, *

 których uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi, *

 jednocząc ich z Twoim Jednorodzonym Synem. *

 Duch Święty w początkach Kościoła *

 dał wszystkim narodom poznać prawdziwego Boga *

 i zjednoczył różne języki w wyznawaniu tej samej wiary.

 Dlatego pełnią łask paschalnych *

 radują się wszystkie ludy na całej ziemi. *

 Również chóry Aniołów i zastępy Świętych *

 śpiewają hymn ku Twojej chwale, *

 nieustannie wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Dz 2, 4. 11

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym *

 i głosili wielkie dzieła Boże. *

 Alleluja.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

       Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów, †

zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, *

 aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego,

 a Pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PRZED ROZESŁANIEM.

 

Tak mało dostrzegamy w naszym życiu działania Ducha Świętego. To nie znaczy, że Go nie ma, ale to nasze serca są oziębłe i nieczule na Jego działanie.

Niech Boże błogosławieństwo, które za chwilę przyjmiemy przygotuje serca na przyjęcie Ducha Pocieszyciela, który rozpali nasze życie ogniem miłości, który jest tak bardzo potrzebny wszędzie tam, gdzie mieszkamy i pracujemy.

 

 

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

          K. Pan z wami.

W. I z duchem Twoim.

D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

 K. Bóg, Ojciec światłości, który w dniu dzisiejszym oświecił dusze uczniów przez zesłanie Ducha Pocieszyciela, † niech wam udzieli swojego błogosławieństwa *

i napełni was darami Ducha Świętego.

W. Amen.

 K. Niech ogień Ducha Świętego, † który ukazał się nad uczniami, * oczyści wasze serca od wszelkiego grzechu i przeniknie was swoim światłem.

 W. Amen.

 K. Duch Święty, który zjednoczył różne narody w wyznawaniu tej samej wiary, † niech sprawi, abyście trwali w tej wierze * i od nadziei przeszli do oglądania Boga w niebie.

 W. Amen.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, *

Ojciec i Syn, † i Duch Święty.

W. Amen.

 K. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja.

 W. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.

        

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.