Liturgia Mszy św. na 12 maja 2019 r.

WZGÓRZA

 

W BLASKU MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

 

       19/711                   -             12 maja 2019 r.C.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

12 maja 2019 r. C.

 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

kolor szat liturgicznych: biały

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

        

Ps 33, 5-6

Ziemia jest pełna łaski Pana, *

przez Jego słowo powstały niebiosa. *

Alleluja.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

 

Zgromadzeni na słuchaniu słowa Bożego i łamaniu chleba pragniemy tu i teraz uobecniać zbawcze misteria męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, prosząc jednocześnie w tę Niedzielę Dobrego Pasterza o liczne i święte powołania do służby kapłańskiej i życia konsekrowanego.

To w Eucharystii, Jezus jako Ten, który pokonał śmierć i przeszedł do życia, posila nas Swym Ciałem oraz poi nas Swoją Krwią dając nam zadatek życia wiecznego i uzdalniając nas w szczególny sposób do modlitwy i oddania Bogu Ojcu czci i chwały Jemu należnej.

Świadomi, że tak często odrzucamy Chrystusowe zaproszenie do pełnego uczestnictwa w Jego Ofierze uobecnianej w każdej Mszy Świętej, błagajmy Boga o zmiłowanie.      

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

KOLEKTA

 

         Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas do niebieskich radości, †

niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, *

podążając za zwycięskim Pasterzem.

Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

 

Zaczerpnijmy teraz duchowego pokarmu ze źródła słowa Bożego. Jezus w liturgii słowa ukazany jest jako Dobry Pasterz, który daje życie swoim owcom. Tylko ten, kto słucha Jego „głosu” i wypełnia je w codzienności może osiągnąć życie, które trwa wiecznie.

Każdy z nas, od momentu chrztu świętego jest powołany do owczarni Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy szczególną Jego własnością, Jego ludem i owcami w Jego ręku. To On „prowadzi nas nad wody, gdzie możemy odpocząć”, On pasie nas i prowadzi do źródeł wód życia, ocierając z naszych oczu wszelką łzę.

Przyjmijmy Jezusa do naszego życia, a na pewno się nie zawiedziemy.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Apostołowie zwracają się do pogan

        

Dz 13, 14. 43-52

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W owym czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli.

A wielu pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga.

W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł.

Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: «Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: „Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi”».

Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj.

Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium. A uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 3c)

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.

Albo: Alleluja.

2       Służcie Panu z weselem, *

        stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.

3       Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, †

        On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, *

        Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.

Albo: Alleluja.

         4       W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †

        z hymnami w Jego przedsionki, *

        chwalcie i błogosławcie Jego imię.

5       Albowiem Pan jest dobry, †

        Jego łaska trwa na wieki, *

        a Jego wierność przez pokolenia.

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.

Albo: Alleluja.

        

 

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Baranek będzie ich pasł

i prowadził ich do źródeł wód życia

         Ap 7, 9. 14b-17

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.

I rzekł do mnie jeden ze Starców: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo pasł ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu».

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

J 10, 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem dobrym pasterzem

i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA

 

Jezus daje swoim owcom życie wieczne

J 10, 27-30

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział:

«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

 

Niedziela Dobrego Pasterza

Czwarta niedziela wielkanocna to tzw. „Niedziela Dobrego Pasterza”. Rozpoczyna ona tydzień modlitw o powołania. Przed Ewangelią wybrzmiewają dzisiaj słowa Jezusa: Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają (J 10, 14). W modlitwie dnia mowa jest o zwycięskim Pasterzu. Kościół prosi Boga, aby prowadził nas do niebieskich radości. Słowo Boże mówi nam o Dobrym Pasterzu i o nas, Jego owcach; ukazuje naszą sytuację – ludzi wierzących – po zmartwychwstaniu Chrystusa. Szczególnie mocno brzmią słowa refrenu psalmu responsoryjnego: „My ludem Pana i Jego owcami”. Jesteśmy ludem Pana. Psalmista uświadamia nam, że nasz Pan jest Bogiem, On sam nas stworzył. Jesteśmy Jego własnością. On jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. Przeto powinniśmy służyć Panu z weselem, wstępować w Jego bramy z dziękczynieniem, z hymnami w Jego przedsionki. Stawać przed obliczem Pana z okrzykami radości (por. Ps 100).

Słowo Boże zachęca nas do kształtowania postawy wdzięczności, służby Panu, trwania przed Nim. Św. Jan Apostoł zapowiada rzeczywistość, która jest już naszym udziałem. Mowa jest o tym, że Siedzący na tronie rozciągnie nad nimi namiot. Nietrudno się domyślić, że chodzi o Kościół. Baranek Boży stale nas pasie i prowadzi do źródeł wód życia; ociera każdą łzę z naszych oczu. On – jak przekazuje św. Jan w Ewangelii – zna swoje owce, daje im życie wieczne; zapewnia, że nie zginą i nikt nie wyrwie ich z Jego ręki i z ręki Jego Ojca. Ma jednak na uwadze tych, którzy słuchają Jego głosu i idą za Nim.

Słowo Boże skłania nas do zawierzenia życia i posłuszeństwa Boskiemu Pasterzowi, ale także tym, których wybrał i ustanowił, aby Mu towarzyszyli i w Jego imieniu działali. Chodzi tu o apostołów i ich następców. Św. Paweł w Antiochii Pizydyjskiej jednoznacznie obwieszcza, że pierwszą powinnością apostołów jest głoszenie słowa Bożego – Tak bowiem nakazał nam Pan: «Ustanowiłem Cię światłością dla Pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi» (Dz 13, 47). Oczywiście, posługa zwiastowania słowa Bożego może się spotkać z różnym odzewem – można nią wzgardzić albo z zazdrości wręcz piętnować i zwalczać. Chodzi jednak o to, by dać posłuch słowu Pana i uwierzyć. Tym pouczeniem liturgia zaprasza nas do modlitwy za głosicieli Bożego słowa, skłania do modlitwy o nowe powołania, aby nigdy i nigdzie ich nie zabrakło.

Prośmy o to modlitwą autorstwa bł. Michała Sopoćki:

   „Boże miłosierny, daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów! Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego, aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł, a żaden powołany nie został pominięty. Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego, jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego apostołów! Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem! Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia, oczekując w pokorze wyników swej pracy tylko od Ciebie i nie szukają niczego prócz Twojej chwały. Wzbudź na nowo w Kościele owego Ducha, którego wylałeś na apostołów! Amen”.

        

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Zgromadzeni wokół Chrystusa, Dobrego Pasterza, prośmy gorąco, by napełnił nasze serca wielkim pragnieniem pełnego zjednoczenia z Nim.

1. „Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je.”

Błagajmy za Kościół święty, by zawsze był wierny swojemu Pasterzowi i trwał z Nim w pełnym zjednoczeniu na modlitwie i w ofiarnej miłości. Ciebie prosimy.

2. „Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne.”

Błagajmy za Ojca Świętego i naszego biskupa N., aby silni męstwem Apostołów byli gotowi oddać życie za powierzone im przez Chrystusa owce. Ciebie prosimy.

3. „Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.”

Błagajmy o nowe liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, aby w owczarni Chrystusa nie zabrakło dobrych pasterzy. Ciebie prosimy.

4. „Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich.”

Błagajmy za ludzi uwikłanych w sekty, by spotkali na swojej drodze życia prawdziwych świadków żywego Boga. Ciebie prosimy.

5. „I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.”

Błagajmy za zmarłych, którzy poświęcili się na służbę w owczarni Pana, aby w domu Ojca mogli cieszyć się wieczną obecnością przebywania z Bogiem. Ciebie prosimy.

6. „Ja i Ojciec jedno jesteśmy.”

Błagajmy za nas samych, abyśmy zawsze z miłością myśleli i mówili o naszej owczarni i jej pasterzach. Ciebie prosimy.

Wszechmogący wieczny Boże, spraw, byśmy wierni natchnieniom i nauce Kościoła świętego, zawsze swoim życiem świadczyli o naszej miłości i nie ustawali w wysiłkach świecenia dobrym przykładem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

        

Panie, nasz Boże, spraw,

abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej Ofiary, † niech nieustanne działanie łaski odkupienia *

stanie się dla nas źródłem wiecznej radości.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Dobremu Pasterzowi, wyśpiewajmy pieśń chwały za to, że nieustanie posyła nowych robotników na ewangeliczne żniwo świata. Dziękujmy za kapłanów, dzięki którym spotykamy się z Jezusem podczas każdej Eucharystii.

 

 

 

PREFACJA

 

22. Chrystus żyje i wstawia się za nami

         Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, *

łuszne i zbawienne, *

abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, *

a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, *

gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.

On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować *

i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz Obrońca. *

Raz ofiarowany więcej nie umiera, *

lecz zawsze żyje jako Baranek zabity.

Dlatego pełnią łask paschalnych *

radują się wszystkie ludy na całej ziemi. *

Również chóry Aniołów i zastępy Świętych *

śpiewają hymn ku Twojej chwale, *

nieustannie wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

 

Zmartwychwstał Dobry Pasterz, *

który oddał życie za swoje owce *

i umarł, aby nas zbawić. *

Alleluja.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

        

Boże, Dobry Pasterzu,

wejrzyj łaskawie na lud swój odkupiony najdroższą krwią Twojego Syna, *

i wprowadź go na ucztę życia wiecznego.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

        

Na trud głoszenia zmartwychwstałego Chrystusa w naszym codziennym życiu przyjmijmy teraz błogosławieństwo Trójjedynego Boga.

 

 

 

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

        

Można użyć formuły błogosławieństwa w Okresie Wielkanocnym - nr 7.

K. Pan z wami.

W. I z duchem Twoim.

D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, * niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa.

W. Amen.

K. Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnością, * niech da wam udział w życiu wiecznym.

W. Amen.

K. Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem, † niech On sprawi, * abyście przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z Nim w ojczyźnie niebieskiej.

W. Amen.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty.

W. Amen.

 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.