WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA.

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

         32/670                   -                5 sierpnia 2018 R.B.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

5 sierpnia 2018 r. B.

 

Niedziela

 

Niedziela XVIII tygodnia okresu zwykłego

 

kolor szat liturgicznych: zielony

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

        

Ps 70, 2. 6

Racz mnie wybawić, Boże; *

Panie, pośpiesz mi z pomocą, *

Tyś wspomożycielem moim i wybawcą, *

nie zwlekaj, Panie.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

 

Przychodzimy do Kościoła, aby sprawować Ucztę Miłości. Nikt i nic nas nie może „odłączyć od miłości Chrystusowej”, bo tylko ona potrafi pokonać zło i śmierć. Ta Miłość zwyciężyła na Krzyżu w piątkowe popołudnie na Golgocie.

Chrześcijanin, który podczas Eucharystii posila się Ciałem Pańskim i Jego słowem, nosi w sobie nie tylko zadatek życia wiecznego ale ma w sobie Bożą moc i siłę, która pozwala mu skutecznie walczyć z grzechem.

Stańmy w prawdzie przed Bogiem i wyznajmy Mu nasze słabości, abyśmy z czystym sercem mogli się posilić Ciałem i Słowem Jezusa podczas tej Eucharystii.     

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

KOLEKTA

        

Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych †

i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana; * odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

 

Bóg nigdy nie zostawia człowieka samego, zawsze jest przy nim, zawsze służy mu swą pomocą, jest dla człowieka wsparciem, o czym mówi nam dzisiaj pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia. Natomiast Ewangelista Jan nawiązuje do starotestamentalnego wydarzenia mówi, że prawdziwym chlebem, jaki Ojciec daje z nieba, jest Jego Syn – Jezus Chrystus. Tylko On jest Chlebem Życia, kto w Niego wierzy, nie będzie łaknął i pragnął.

Tylko Chrystus ma moc przyoblec nas przyoblec w nowego człowieka, stworzonego na „obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości”, o czym przypomina nam święty Paweł w Liście do Efezjan.

W ciszy i w skupieniu wsłuchajmy się w proklamowane do nas słowo samego Boga.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Bóg daje cudowny pokarm

Wj 16, 2-4. 12-15

Czytanie z Księgi Wyjścia

Na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im: «Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzie zasiadaliśmy przed garnkami mięsa i jadaliśmy chleb do syta! Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem zamorzyć całą tę rzeszę».

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, jak deszcz. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie».

«Słyszałem szemranie Izraelitów. Powiedz im tak: O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem».

Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi.

Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Co to jest?» – gdyż nie wiedzieli, co to było.

Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm».

 

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 78 (77), 3 i 4bc. 23-24. 25 i 54

(R.: por. 24b)

Refren: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.

3       To, co usłyszeliśmy i poznaliśmy, *

        i co nam opowiedzieli nasi ojcowie,

4       opowiemy przyszłemu pokoleniu, *

        chwałę Pana i Jego potęgę.

Refren: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.

        

23     On z góry wydał rozkaz chmurom *

        i bramę nieba otworzył.

24     Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia, *

        podarował im chleb niebieski.

Refren: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.

        

25     Spożywał człowiek chleb aniołów, *

        Bóg zesłał im pokarm do syta.

54     Wprowadził ich do ziemi swej świętej, *

        na górę, którą zdobyła Jego prawica.

Refren: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.

        

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Przyoblec się w człowieka nowego

Ef 4, 17. 20-24

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

To mówię i zaklinam się na Pana, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem.

Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że – co się tyczy poprzedniego sposobu życia – trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec się w człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.

 

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Mt 4, 4b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie samym chlebem żyje człowiek,

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

 

Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął

        

J 6, 24-35

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?»

W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».

Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?»

Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał».

Rzekli do Niego: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”».

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu».

Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!»

Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

 

Jezus wypełnieniem pragnień

ks. Leszek Smoliński

Jezus mówi w Ewangelii: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”. Wakacje są dla wielu ludzi poszukiwaniem Boga, który gdzieś zagubił się na drogach codziennego pośpiechu, pogoni za pieniędzmi, znaczeniem, zdobywania kolejnych stopni awansu czy wspinania się po stopniach kariery. Warto więc budzić w swoim sercu pragnienie spotkania z Panem, zwłaszcza w Eucharystii.

„Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”. Jak wyjaśnia św. Augustyn, „wierzyć” oznacza spożywać, jeść Chleb życia, tkwić w Chrystusie, tworzyć z Nim wspólnotę, być nasyconym w niewidzialny sposób. To wszystko dokonuje się w Kościele, w znaku celebracji liturgicznej. Najważniejsze zatem, by aby iść na Mszę św. z wielkim pragnieniem, z wielkim głodem spotkania Jezusa. Pomocą może okazać się post eucharystyczny, który pomaga obudzić wewnętrzne pragnienie Słowa Bożego i zjednoczenia z Jezusem w Komunii św. Głód duchowy nie rodzi się jednak automatycznie z głodu fizycznego. On wymaga pracy nad sobą, chęci doświadczenia Jezusa w Eucharystii. Ta godzina postu eucharystycznego to czas, w którym nasze pragnienie Jezusa powinno osiągnąć szczyt. To jest miejsce, by ten krótki czas, ta godzina, która w sposób fizyczny nas wiele nie kosztuje, kosztowała nas duchowo. To takie budzenie pragnienia, budzenie głodu Boga.

„Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył”, gdy Izraelici wędrowali przez pustynię, a Mojżesz wstawiał się za nimi u Jahwe. Ten pokarm, manna, stał się zapowiedzią Eucharystii. A dzisiaj Bóg wzbudza w sercu ludu Bożego pragnienie pokarmu, który nie przemija i którym jest On sam pod postacią Chleba. Komunia przyjęta godnie jest źródłem wielorakich łask, bo jednoczy nas najściślej z Chrystusem i przemienia nas niejako duchowo w Chrystusa. Oczyszcza nas również z grzechów powszednich, chroni od śmiertelnych, osłabia złe skłonności i daje moc do spełnienia dobrych uczynków. Eucharystia pomnaża w nas łaskę uświęcającą i wreszcie jest rękojmią chwalebnego zmartwychwstania i zadatkiem szczęśliwości wiecznej.

Benedykt XVI mówiąc o swoistej pedagogii pragnienia zauważa, iż „Nawet w otchłani grzechu nie gaśnie w człowieku owa iskierka, która pozwala mu rozpoznać prawdziwe dobro, zasmakować go, aby w ten sposób rozpocząć drogę wyjścia, na której Bóg obdarzając łaską, nigdy nie odmówi swej pomocy. Zresztą wszyscy potrzebujemy przejścia drogi oczyszczenia i uzdrowienia pragnień. Jesteśmy pielgrzymami do ojczyzny niebieskiej, ku temu pełnemu dobru, którego nic nie może nam już wyrwać. Nie chodzi więc o stłumienie pragnienie, które jest w ludzkim sercu, lecz o jego wyzwolenie, aby mogło osiągnąć swą prawdziwą wielkość” (Audiencja ogólna, 7.11.2012). Każdy z nas, jako istota żywa, pragnie, nieustannie dąży do tego, co jest poza nim, a ostatecznie dąży do Boga, by wyznać, jak św. Teresa z Avila: „Bóg sam wystarczy”. Dlatego mamy świadomość, że:

Ty, Panie, dajesz Siebie nam,

By naszym życiem być.

Jak braciom służyć, naucz,

Jak miłością, prawdą żyć.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Do Boga Ojca, przez Jezusa Chrystusa, który nieustannie karmi nas Chlebem Życia, zanieśmy ufne prośby:

1.      Prośmy za Kościół, aby skutecznie głosił słowo, które pochodzi z ust Bożych. Ciebie prosimy.

2.      Prośmy o nowe i święte powołania kapłańskie, misyjne i do życia konsekrowanego, aby Dobra Nowina była głoszona całemu światu. Ciebie prosimy.

3.      Prośmy o pogodę i dobre urodzaje w rolnictwie, aby wszyscy ludzie mieli pod dostatkiem chleba powszedniego. Ciebie prosimy.

4.      Prośmy za zmarłych z naszych rodzin, aby cieszyli się w niebie oglądaniem Bożego oblicza. Ciebie prosimy.

5.      Prośmy za nasze zgromadzenie Eucharystyczne, abyśmy umieli dzielić własny chleb z potrzebującymi. Ciebie prosimy.

Boże nasz Ojcze, Ty nieustannie karmisz nas do syta swoimi dobrami, wejrzyj łaskawie na nasze modlitwy, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

        

Miłosierny Boże, uświęć te dary, złożone jako znak ofiary duchowej, *

i spraw, abyśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Wyśpiewajmy dziękczynienie Bogu, za to, że dał nam Jego Syna Jezusa Chrystusa, który wspiera nas w drodze do nieba.

 

 

PREFACJA

 

28. Misterium paschalne i lud Boży

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On to cudownie sprawił, *

że przez wielkanocne misterium *

zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci *

i wezwani do chwały. *

Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, *

królewskim kapłaństwem, *

narodem świętym, ludem odkupionym *

i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, *

który nas wezwałeś z ciemności *

do Twojego przedziwnego światła.

Dlatego z Aniołami i Archaniołami *

i z wszystkimi chórami niebios *

głosimy Twoją chwałę, *

razem z nimi wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

 

Mdr 16, 20

Panie, dałeś nam chleb z nieba *

zdolny dać wszelką rozkosz *

i wszelki smak zaspokoić.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

        

Boże, nasz Ojcze, otaczaj nieustanną opieką wszystkich,

których posilasz Twoim Sakramentem, †

nie odmawiaj im swojej pomocy *

i uczyń godnymi wiecznego zbawienia.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

        

Błogosławieństwo Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego niech będzie dla nas duchowym wsparciem na najbliższe dni w walce z grzechem i słabością.

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.