WZGÓRZA

 

W BLASKU MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

 

         43/681                   -                21 października 2018 R.B.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

21 października 2018 r. B.

 

Niedziela

 

Niedziela XXIX tygodnia okresu zwykłego

 

kolor szat liturgicznych: zielony

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

 

Ps 17, 6. 8

Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; *

nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa. *

Strzeż mnie jak źrenicy oka, *

ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

        

Gromadzimy w Święty Dzień przy ołtarzu Pana , aby złożyć razem z Nim dobremu Bogu Eucharystyczną Ofiarę Jego Umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa.

Dzisiejszą Niedzielą rozpoczynamy w Kościele Powszechnym Tydzień intensywnej modlitwy w intencji Misji. Podczas tej Mszy św. prośmy Najwyższego, aby wspierał trud i poświęcenie pracy tylu misjonarzy i misjonarek, którzy głoszą ofertę zbawienia współczesnemu światu na wszystkich kontynentach ziemi.

Módlmy się również o nowe i święte powołania misyjne, aby nie zabrakło ludzi, którzy będą całym swoim życiem, energią i zapałem wsiewać ziarno ewangelicznej prawdy w ludzkie serca, które jeszcze Chrystusa nie znają.

Uznajmy na początku tych świętych celebracji naszą grzeszność, abyśmy z czystym sercem mogli złożyć Bogu Ofiarę Jego Syna.

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

KOLEKTA

        

Wszechmogący, wieczny Boże,

spraw, aby nasza wola była zawsze Tobie oddana *

i abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu majestatowi.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

 

Każdy z nas jest powołany przez Boga do świętości. Bóg pragnie, abyśmy z ufnością przybliżyli się do Chrystusa, od którego możemy otrzymać łaskę przebaczenia i miłosierdzia.

Wpatrzeni w Jezusa Chrystusa – Najwyższego Kapłana i Sługę, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie” za innych. Wsłuchajmy się w Jego słowa, które wzywają nas do bezinteresownej służby naszym siostrom i braciom.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Cena zbawienia

         Iz 53, 10-11

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22)

Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.

4       Słowo Pana jest prawe, *

        a każde Jego dzieło godne zaufania.

5       On miłuje prawo i sprawiedliwość, *

        ziemia jest pełna Jego łaski.

Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.

        

18     Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *

        na tych, którzy oczekują Jego łaski,

19     aby ocalił ich życie od śmierci *

        i żywił ich w czasie głodu.

Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.

        

20     Dusza nasza oczekuje Pana, *

        On jest naszą pomocą i tarczą.

22     Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *

        według nadziei pokładanej w Tobie.

Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.

        

 

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa

        

Hbr 4, 14-16

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie jak my – z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Por. Mk 10, 45

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć

i dać swoje życie jako okup za wielu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA 

Przełożeństwo jest służbą

        

Mk 10, 35-45

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy».

On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?»

Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?»

Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane».

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:

«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

 

BEZPIECZNA PUŁAPKA

Dwóch braci prosi tylko o wysokie stanowiska na dworze Pomazańca Pańskiego. Reszta uczniów oburza się na nich, ale ich gorycz objawia, że mają taki sam głód władzy i zaszczytów, a tylko mniej tupetu, żeby go wyrazić. Jan i Jakub proszą, „żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”, taki czek in blanco; podobnie brzmiała królewska oferta Heroda, który obiecał tańczącej dziewczynie „cokolwiek, o co poprosi”. Traktują Jezusa, jakby był podobny do współczesnych Mu królów: arbitralny, stronniczy i despotyczny. Nawet nie zdają sobie sprawy, że taką prośbą Go obrażają.

W dodatku dzieje się to w chwili, kiedy Jezus przyśpiesza kroku w drodze do Jerozolimy, po tym jak właśnie zapowiedział po raz trzeci swoje odrzucenie, mękę i śmierć. Uczniowie znów okazują się nieukami, bo nie pojmują, że misja Jezusa Mesjasza jest misją odrzuconego Sługi, którego zapowiedział Izajasz. Pragną pić kielich Jezusa, ponieważ myślą, wbrew Jego jasnym zapewnieniom, że Jego losem jest po prostu tryumf i zwycięstwo na ludzką miarę. Tymczasem los Jezusa, to znaczy Jego kielich, objawi się w słowach „bierzcie i pijcie” oraz „nie moja wola, ale Twoja wola”, zaś po Jego lewicy i prawicy znajdzie się dwóch łotrów, a nie dwóch uczniów.

Bracia myślą, że są sprytniejsi od pozostałych Dwunastu, tymczasem sprytniejszy jest jak zawsze Bóg. Na szczęście. Wysłuchuje ich prośby, a jednocześnie prowadzi ich dalej niż ich ciasne pragnienia. Uczniowie wpadają w pułapkę własnej prośby. Chcą mieć władzę jak Mesjasz? Dostaną ją. Dostaną wraz z sercem przemienionym przez doświadczenie Krzyża. Posiądą moc, którą daje miłość: do tego, by służyć, by dać swoje życie na okup za wielu.

Nie bójmy się prosić Jezusa o sprawy wielkie: o świętość, o powołanie, o cud, o władzę. Przedstawiajmy je „po znajomości” Komuś, kto zna nas lepiej niż my sami. Naprawdę Pan nas wysłucha, ale jednocześnie uzdolni do przyjęcia darów jeszcze większych, bo cóż jest większego niż być zjednoczonym z Jezusem. Naszego Mistrza nie da się zmanipulować, a cokolwiek On zrobi z naszymi prośbami, zrobi to dobrze. Warto wpaść w boską pułapkę, dać się złapać w Jego sieci! Przy Nim można być „naiwnym”, być jak dziecko, być niepoprawnym – słowem – być uczniem, który potrzebuje Nauczyciela. Przy Nim jest bezpiecznie.

Łukasz Popko OP - ur. 1978, dominikanin, biblista, wykładowca w EBAF w Jerozolimie i w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie. Mieszka w Jerozolimie.       

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Zgromadzeni w Imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, który posila nas Ciałem i Krwią swoją, z wiarą módlmy się do Niego.

1.      Módlmy się za Kościół Boży, aby trwający synod wzbudził w nim zapał misyjny, szczególnie wśród młodych. Ciebie prosimy.

2.      Módlmy się za misjonarzy, którzy niosą Jezusa Chrystusa wszystkim tym, którzy Go nie znają, aby Bóg wspierał ich wysiłki i trud w służbie Kościołowi. Ciebie prosimy.

3.      Módlmy się o powołania do posługi misyjnej, aby nie zabrakło młodych serc, którzy całkowicie oddali by swoje życie dla służby Ewangelii. Ciebie prosimy.

4.      Módlmy się za ludzi głodujących, aby Jezus Chrystus – Chleb żywota udzielił im chleba powszedniego. Ciebie prosimy.

5.      Módlmy się za wszystkich, którzy modlitewnie i materialnie wspierają dzieła misyjne w świecie, aby mogli cieszyć się Bożym błogosławieństwem. Ciebie prosimy.

6.      Módlmy się za zmarłych, którzy głosili Chrystusa na terenach misyjnych, aby w domu Ojca otrzymali nagrodę za ofiarę życia. Ciebie prosimy.

7.      Módlmy się za nas samych, abyśmy dla współczesnego świata byli misjonarzami wiary, nadziei i miłości. Ciebie prosimy.

Wysłuchaj, Boże, naszych modlitw i spraw, aby udział w Eucharystii coraz bardziej nas jednoczył i uświęcał. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

        

Miłosierny Boże,

daj nam z prawdziwą swobodą ducha pełnić służbę przy Twoim ołtarzu, † niech Ofiara, którą składamy, *

mocą Twojej łaski oczyści nas z grzechów.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Wyśpiewajmy Bogu chwałę za to, że nieustannie posyła nowych robotników na krańce świata, którzy niosą Ewangelię wszystkim ludziom.

 

 

 

PREFACJA

 

31. Dzieje zbawienia

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On przez narodzenie z Maryi Dziewicy *

obdarzył ludzkość nową młodością, *

przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, *

przez powstanie z martwych *

dał nam dostęp do życia wiecznego, *

a wstępując do Ciebie, Ojcze, *

otworzył nam bramy nieba.

Dlatego z chórami Aniołów i Świętych, *

głosimy Twoją chwałę, *

razem z nimi wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

 

Ps 33, 18-19

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *

na tych, którzy czekają na Jego łaskę, *

aby ocalił ich życie od śmierci, *

i żywił ich w czasie głodu.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

        

Boże, nasz Ojcze, niech owocny dla nas będzie udział w Eucharystii,

która daje nam przedsmak nieba, †

niech nam wyjedna pomoc w życiu doczesnym *

i przysposobi nas do życia wiecznego.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

 

„Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”. Każdy z nas jest misjonarzem, który od momentu chrztu św. został włączony w misyjny szlak Kościoła. Idźmy z radością do naszych najbliższych i zanieśmy im Ewangelię Jezusa, która daje życie.

Niech Bóg umocni błogosławieństwem nas, abyśmy życiem świadczyli, że jesteśmy misjonarzami Jego Syna.   

 

 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.