Liturgia Mszy św. na 27 maja 2018 r.

WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA.

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

         22/660                   -                27 maja 2018 R.B.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

Niedziela, 27 maja 2018

 

 

UROCZYSTOŚĆ

 

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

 

 

kolor szat liturgicznych: biały

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

 

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec * i Jedyny Syn Boży * oraz Duch Święty, * bo okazał nam swoje miłosierdzie.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

 

         Dzisiejsza niedziela jest zaproszeniem, by głębiej wejść w tajemnicę Trójcy Świętej. Intelektualnie nie da się Jej ogarnąć, ale możemy w Niej zamieszkać, zanurzyć się. Jako ochrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, jesteśmy mieszkańcami Boga. Nie obcymi ani przychodniami, ale Jego dziećmi, uczestniczącymi w Jego życiu. On dziś nas zaprasza do zanurzenia się samym źródle tajemnicy Miłości.

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

KOLEKTA

 

         Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia; † spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy * i uwielbiali jedność Osób Bożych w potędze Ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

 

Bóg Jedyny w Trzech Osobach był od wieków z nami. Prawda ta była stopniowo ukazywana człowiekowi w historii zbawienia. Liturgia dzisiejszej uroczystości mówi nam o udziale Ojca, Syna i Ducha Świętego w Bożej ekonomii zbawienia, która została zapoczątkowana w nas od przyjęcia sakramentu chrztu świętego, który przyjęliśmy w imię Trójcy Przenajświętszej.

 

Otwórzmy serca i umysły na zbawcze słowa Boga.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Bóg jest jeden

        

Pwt 4, 32-34. 39-40

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz tak powiedział do ludu:

«Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, zapytaj od jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie na twoich oczach?

Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie wypełniać; by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój».

 

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 33 (32), 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22

(R.: por. 12)

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

4       Słowo Pana jest prawe, *

        a każde Jego dzieło godne zaufania.

5       On miłuje prawo i sprawiedliwość, *

        ziemia jest pełna Jego łaski.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

        

6       Przez słowo Pana powstały niebiosa, *

        wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.

9       Bo przemówił, i wszystko się stało, *

        sam rozkazał, i zaczęło istnieć.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

        

18     Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *

        na tych, którzy oczekują Jego łaski,

19     aby ocalił ich życie od śmierci *

        i żywił ich w czasie głodu.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

        

20     Dusza nasza oczekuje Pana, *

        On jest naszą pomocą i tarczą.

22     Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *

        według nadziei pokładanej w Tobie.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

        

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Otrzymaliśmy Ducha przybrania za synów

        

Rz 8, 14-17

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»

Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale.

 

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Por. Ap 1, 8

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

 

Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

        

Mt 28, 16-20

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

 

Zanurzeni w Tajemnicę

ks. Jan Waliczek

Nie może być autentycznego chrześcijaństwa tam, gdzie kwestionowana jest Tajemnica Trójcy Przenajświętszej. Wobec niej nie można stanąć inaczej, jak tylko z wiarą. Na drogi wiary weszliśmy przez chrzest i na tych drogach trwamy, o ile przyjmujemy łaskę wiary i o ile chcemy korzyć rozum wobec tajemnicy. Wiara jest współdziałaniem łaski, rozumu i woli.

Objawienie Tajemnicy Trójcy Przenajświętszej przyniósł nam Człowiek, który jest Bogiem – Jezus z Nazaretu. Tylko On podczas ziemskiego życia doświadczał najpełniej i najgłębiej więzów z Ojcem i Duchem Świętym. Z tego doświadczenia wyrastało całe życie i posługiwanie Jezusa.

Na wyjątkowe więzy z Ojcem wskazują już słowa zwiastowania Maryi. Gabriel mówi, że Jezus otrzyma od Boga dziedziczenie tronu Dawida na wieki. Szczególne doświadczenie każe Jezusowi mówić o Bogu jako o Ojcu: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,20). Jest to wyraźne odejście od starotestamentalnego mówienia o Bogu. W słowie „Ojciec” Jezus mieści całą najgłębszą poufałość, zażyłość, jakby rodzinność, aż do absolutnego zjednoczenia Swojej Osoby z Osobą Boga. Zjednoczeniu temu nie zaprzecza posłuszeństwo, jakie Syn okazuje Ojcu, zwłaszcza między modlitwą w Ogrójcu a konaniem na krzyżu. Nie zaprzecza mu też wołanie: „Boże mój, czemuś mnie opuścił” (Mt 27,46). Opuszczony przez Boga nie powstałby z martwych. Zmartwychwstanie zaś ukazuje w nowym blasku jedność Syna z Ojcem.

Jezus mówiący o swoim Ojcu, wielokrotnie mówi też o Ojcu naszym. Dobitnym przykładem tego jest początek Modlitwy Pańskiej. Jezus w ten sposób ukazuje swoją głęboką solidarność z całym rodzajem ludzkim. Wskazuje też na ojcostwo Boga wobec wszystkich ludzi, którzy będąc Jego dziećmi, jednocześnie są braćmi Jezusa.

W scenie Zwiastowania uwidaczniają się więzy istniejące między Osobą Jezusa a Osobą Ducha Świętego. Na niezwykłość Jezusa wskazuje fakt, iż jest On poczęty w łonie Maryi za sprawą Ducha Świętego. Duch ukazuje się nad Jezusem podczas chrztu w Jordanie. Istotnym momentem objawienia jedności Jezusa z Duchem Świętym jest ten, w którym Jezus z całą stanowczością odnosi właśnie do siebie proroctwo Izajasza: „Duch Pański spoczywa na mnie” (Łk 4,18) . Mając świadomość pełnej jedności z Duchem, tegoż Ducha obiecuje zesłać swoim uczniom. W dniu Pięćdziesiątnicy wierny obietnicom Ojciec i posłuszny Ojcu Syn posyłają swego Ducha rodzącemu się Kościołowi.

Kościół pojmuje, że nie może wierzyć w Boga inaczej, jak tylko wierząc w tajemnicę Jednego Boga w trzech Osobach. Osoby nie dzielą między sobą jednego Bóstwa, lecz każda Osoba jest całym Bogiem. Najgłębsze zjednoczenie Osób sprawia, że można mówić tylko o jednym Bogu. Jeden Bóg nie jest zaś samotnikiem, ale najściślejszą wspólnotą Osób. Z kolei Ojciec, Syn i Duch Święty to nie odmiany jednego Boga. Ta Różnica Osób jest rzeczywista, a mimo to Ojciec jest cały w Synu i Duchu, Syn jest cały w Ojcu i Duchu, Duch Święty jest cały w Ojcu i Synu. Tak więc Jedyny Bóg jest współistotnością Trzech Osób. Mają one to samo całe Bóstwo, chwałę i majestat. „Są nierozdzielne w bycie i działaniu. W każdym Boskim działaniu uczestniczy Trójca, lecz każda Osoba objawia to, co jest Jej właściwe w Trójcy”.

Wiara w Jednego, Trójosobowego Boga jest dla chrześcijan nie tylko prawdą podaną do wierzenia. Trójca Przenajświętsza, jako pełna i doskonała aż do wymiaru tajemnicy wspólnota, stanowi wezwanie skierowane do człowieka, aby zawsze widział siebie w kontekście wspólnoty ludzkiej. W niej zaś nie można tylko tkwić. Współistnienie gdzieś staje się współdziałaniem, z którego rodzi się lojalność, życzliwość, miłość. Ta zaś nieraz daje początek najwierniejszej jedności, zyskującej znamiona tajemnicy.

        

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Zanieśmy do Boga Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym nasze wspólne błagania:

1.      Módlmy się za świat, który potrzebuje zbawienia, aby po wszystkie jego krańce była głoszona prawda o Bogu w Trójcy Osób. Ciebie prosimy.

2.      Módlmy się za papieża, biskupów, kapłanów i diakonów, aby byli dla świata głosicielami Bożej Ewangelii. Ciebie prosimy.

3.      Módlmy się za ludzi morza, aby Pan Bóg był ich pomocą w trudnej i niebezpiecznej pracy. Ciebie prosimy.

4.      Módlmy się za tych, którzy tragicznie odchodzą z tego świata, aby w łasce Bożej mogli stanąć przed Bogiem. Ciebie prosimy.

5.      Módlmy się za wszystkich zmarłych, aby cieszyli się życiem, które nie ma końca. Ciebie prosimy.

6.      Módlmy się za nas samych, abyśmy z radością dziękowali Bogu za Jego dary i bliskość zbawienia. Ciebie prosimy.

Boże, przyjmij nasze błagania, które zanosimy do Ciebie przez Chrystusa w Duchu Świętym. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

 

Panie, nasz Boże, uświęć nasze dary, nad którymi wzywamy Twojego imienia, * i przez tę Ofiarę uczyń nas samych wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Wyśpiewajmy Bogu w Trójcy Osób chwałę za dzieło zbawienia i odkupienia nas i świata całego.

 

 

PREFACJA

 

42. Tajemnica Najświętszej Trójcy

        

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.

Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym * jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem; nie przez jedność osoby, * lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. * W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu * wierzymy o Twojej chwale, * to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu * i o Duchu Świętym. * Tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo * wielbimy odrębność Osób, * Jedność w istocie i równość w majestacie.

Majestat ten chwalą Aniołowie i Archaniołowie, * Cherubini i Serafini, * którzy nie przestają powtarzać codziennie, * jednym głosem wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

 

         Ga 4, 6

Na dowód tego, że jesteście synami, * Bóg wysłał do serc waszych Ducha Syna swego, * który woła: Abba, Ojcze.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

        

Panie, nasz Boże, niech nam posłuży do zbawienia duszy i ciała przyjęcie tego Sakramentu * i wiara w wiekuistą i Świętą Trójcę oraz nierozdzielną Jedność. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PRZED ROZESŁANIEM

 

         Zadziwienie Bogiem, staje się zarazem wezwaniem. Nakazuje troszczyć się o kształt człowieczeństwa w sobie, a także w drugim człowieku, który żyje obok nas. Na zadziwienie się Bogiem w drugim człowieku przyjmijmy błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej.

        

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.