WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

 

         21/659                   -                20 maja 2018 R.B.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

 

Niedziela, 20 maja 2018

 

 

Dzisiejsza uroczystość przypada dokładnie 50 dni po Wielkiej Nocy. Kończy ona Okres Wielkanocny - od jutra ponownie rozpoczyna się Okres Zwykły.

 

 

UROCZYSTOŚĆ

 

ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

 

 

kolor szat liturgicznych: czerwony

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

        

Mdr 1, 7

Duch Pański napełnił okrąg ziemi, * Ten, który ogarnia wszystko, * zna każdą mowę. * Alleluja.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

 

         Tak jak Uczniowie Chrystusa, gromadzimy się w Wieczerniku, aby sprawować Najświętszą Ofiarę Ciała i Krwi Pańskiej. Dziś na sprawowaniu Eucharystii gromadzi nas uroczystość Zesłania Ducha Świętego. To w Niej przez Ducha Świętego dopełnione zostaje paschalne dzieło Jezusa Chrystusa. Darem Jego jest Duch Święty, przez którego nieustannie Bóg odnawia nasze serca i oblicze ziemi.

Prośmy podczas tej Mszy Świętej, aby Duch Święty był obecny zawsze w naszym życiu, byśmy posiedli Jego dary dla dobra całej wspólnoty Kościoła.

Za nim jednak będziemy o to prosić, przeprośmy dobrego Boga za to, że nie zawsze jesteśmy otwarci na działanie Ducha Świętego w naszym życiu.

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

KOLEKTA

        

Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, † ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię * i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

 

Podczas każdej Liturgii Słowa, także i dzisiaj, Duch Święty poprzez karty Pisma Świętego wlewa do naszych umysłów i serc Bożą naukę, która zapala „ogień miłości”. To Duch Święty, który przychodzi w Słowie, pozwala nam zrozumieć tajemnice naszej wiary, a także dokonuje w naszych sercach cuda, które miały miejsce „w początkach głoszenia Ewangelii”.

Wsłuchajmy się w Boże Słowa, które są miłością i mogą przemieniać nasze serca.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

        

Dz 2, 1-11

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku.

Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34

(R.: por. 30)

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Albo: Alleluja.

1       Błogosław, duszo moja, Pana, *

        Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!

24     Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *

        ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Albo: Alleluja.

        

29     Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *

        i w proch się obracają.

30     Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, *

        i odnawiasz oblicze ziemi.

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Albo: Alleluja.

        

31     Niech chwała Pana trwa na wieki, *

        niech Pan się raduje z dzieł swoich.

34     Niech miła Mu będzie pieśń moja, *

        będę radował się w Panu.

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Albo: Alleluja.

        

 

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Owoce Ducha

        

Ga 5, 16-25

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:

Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu.

Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.

 

Oto słowo Boże.

 

 

SEKWENCJA

        

Przybądź, Duchu Święty,

Ześlij z nieba wzięty

Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,

Przyjdź, Dawco łask drogich,

Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,

Serc wierzących wnętrza

Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia

Cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdź, Duchu Święty,

         napełnij serca swoich wiernych

i zapal w nich ogień swojej miłości.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

 

Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

        

J 15, 26-27; 16, 12-15

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

        

Płomień nowego życia

Wydaje się, że bardzo trudno jest zbliżyć się do tajemnic Ducha. Właściwie nawet nie znamy Jego imienia. Mówimy wprawdzie o Nim „Duch Święty”, ale czyniąc tak, zachowujemy się jak wszyscy ci, którzy pisząc wielką literą „Miasto”, myślą o Rzymie – przecież określenia „Duch” i „święty” możemy też odnieść zarówno do Osoby Ojca, jak i przedwiecznego Słowa. Z drugiej jednak strony wszelka nasza droga do Boga – jak wierzymy – zaczyna się właśnie od Ducha. To wyłącznie dzięki Niemu możemy uznać w Jezusie Pana i Mesjasza (1 Kor 12,3; Dz 2,36). Wszelkie wypowiadane przez nas słowo tylko dzięki Duchowi odnajduje swą moc.

Jeśli więc Duch pozostaje dla nas często tak nieuchwytny, to z pewnością nie dlatego, że jest od nas daleko, ale dlatego, że jest zbyt blisko nas. Jak oddech, o którym ledwie pamiętamy, a bez którego nie byłoby życia. Albo może raczej jak ogień, który twardy kawał drewna zamienia w dającą światło i ciepło pochodnię. Niestety, nie da się w żaden sposób uchwycić i zatrzymać płomienia. Prędzej czy później wymknie się, pozostawiając zwęgloną bryłę…

Czy istnieje zatem jakaś droga, która mogłaby w sposób pewny doprowadzić nas do Ducha?

To zaskakujące, ale okazuje się, że tak. Święty Jan Ewangelista przedstawia Ducha Świętego jako dar Jezusa zmartwychwstałego, obdarowującego uczniów władzą odpuszczania grzechów (J 20,22–23). Oznacza to, że doświadczyć działania Ducha można przede wszystkim, zanurzając się w Bożym miłosierdziu.

Trudno się temu dziwić. Przecież Duch daje życie. Współdziałał razem z Ojcem, wskrzeszając Jezusa (por. Rz 1,4; 8,11; 1 P 3,18). Musi więc być obecny wszędzie tam, gdzie miłość zapala płomień nowego życia. Jako Duch Świętości (Rz 1,4; por. Hbr 9,14) patronuje wszelkim wyborom naszej wolności, które przez odważne „tak” wobec Bożej woli upodabniają nas do Chrystusa.

Michał Paluch OP - ur. 1967, dominikanin, teolog, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, regens Polskiej Prowincji Dominikanów.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Otwórzmy nasze serca przed Bogiem i zanieśmy do Niego nasze prośby:

1.      Za Kościół Boży, aby zawsze odnawiał się mocą Ducha Świętego. Ciebie prosimy.

2.      Za ochrzczonych w Duchu Świętym, aby głosili Ewangelię wszędzie tam, gdzie ludzie nie słyszeli jeszcze o Chrystusie. Ciebie prosimy.

3.      Za sprawujących władzę w naszym państwie, aby Duch Święty obdarzał ich swoimi darami. Ciebie prosimy.

4.      Za zmarłych, aby w domu Ojca znaleźli miejsce ochłody i odpoczynku. Ciebie prosimy.

5.      Za nas, abyśmy zawsze i wszędzie głosili prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy.

Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego zła. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

 

Panie, nasz Boże, † spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna, Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii, * i doprowadził nas do całej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Dziękujmy Bogu Ojcu za dary Ducha Świętego, którymi nieustannie wspiera nas na drogach Jego miłości.

 

 

PREFACJA

 

27. Zesłanie Ducha Świętego

dopełnieniem dzieła zbawienia

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.

Aby doprowadzić do pełni misterium paschalne, * zesłałeś dzisiaj Ducha Świętego na wszystkich, * których uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi, * jednocząc ich z Twoim Jednorodzonym Synem. * Duch Święty w początkach Kościoła * dał wszystkim narodom poznać prawdziwego Boga * i zjednoczył różne języki w wyznawaniu tej samej wiary.

Dlatego pełnią łask paschalnych * radują się wszystkie ludy na całej ziemi. * Również chóry Aniołów i zastępy Świętych * śpiewają hymn ku Twojej chwale, * nieustannie wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

 

         Dz 2, 4. 11

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym * i głosili wielkie dzieła Boże. * Alleluja.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

        

Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów, † zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, * aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a Pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

 

Bóg potrzebuje człowieka, aby dokonać przemiany świata i ludzi w dzieło miłości. Potrzebuje każdego człowieka. Ciebie i mnie! Kto raz doznał w sobie uczucia prawdziwej miłości, ten łatwo zrozumie, do czego miłość jest zdolna.     Niech błogosławieństwo Ojca, Syna i Ducha Świętego będzie dla nas pomocą w niesieniu i okazywaniu miłości braciom.       

 

 

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

        

K. Pan z wami.

W. I z duchem Twoim.

D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg, Ojciec światłości, który w dniu dzisiejszym oświecił dusze uczniów przez zesłanie Ducha Pocieszyciela, † niech wam udzieli swojego błogosławieństwa * i napełni was darami Ducha Świętego.

W. Amen.

K. Niech ogień Ducha Świętego, † który ukazał się nad uczniami, * oczyści wasze serca od wszelkiego grzechu i przeniknie was swoim światłem.

W. Amen.

K. Duch Święty, który zjednoczył różne narody w wyznawaniu tej samej wiary, † niech sprawi, abyście trwali w tej wierze * i od nadziei przeszli do oglądania Boga w niebie.

W. Amen.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty.

W. Amen.

K. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja.

W. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.