WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

 

         19/657                   -                6 maja 2018 R.B.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

           

Niedziela, 6 maja 2018

 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

Kolor szat: biały

        

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

        

por. Iz 48, 20

Głoście radosną nowinę, *

niech będzie słyszana, *

po krańce ziemi rozpowiadajcie, *

że Pan wyzwolił swój naród. *

Alleluja.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

 

Po raz kolejny usłyszymy dziś najważniejsze wezwanie Ewangelii, abyśmy się wzajemnie miłowali. To po tym wszyscy poznają, że jesteśmy uczniami Chrystusa. W tym świetle staje się zrozumiałe, dlaczego Chrystus nigdy nie posyłał uczniów pojedynczo, dlaczego tak ważna w głoszeniu słowa Bożego jest wspólnota. Nie możemy również oczekiwać owoców głoszenia Ewangelii, jeśli nie ma w nas miłości wobec tych, do których idziemy. Bóg jest miłością, przez miłość Go poznajemy i przez miłość przekazujemy Go innym. 

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

KOLEKTA

 

Wszechmogący Boże, spraw,

abyśmy w tych radosnych dniach

gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu; †

niech misterium paschalne, które wspominamy, *

przemienia nasze życie.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

 

Liturgia słowa ukazuje nam dzisiaj prawdę, że każdy z nas jest w oczach Boga „umiłowanym”. Bóg na dowód swej miłości zsyła nam na ziemię Jednorodzonego Syna jako Zbawiciela. Kto przyjmuje Jego Syna jako Zbawcę, okazuje Bogu, że Go kocha „zna” i „miłuje”. Ten, kto trwa w łączności z Jezusem potrafi żyć miłością Bożą i rozsiewa ją wokół swego otoczenia.

Otwórzmy nasze serca na Bożą naukę i z wiarą przyjmijmy ją do swego życia, abyśmy mogli stać się w ten sposób przyjaciółmi samego Stwórcy.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Powołanie pogan do Kościoła

        

Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do stóp i oddał pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: «Wstań, ja też jestem człowiekiem».

Wtedy Piotr przemówił: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie».

Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga.

Wtedy odezwał się Piotr: «Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?»

I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby pozostał u nich jeszcze kilka dni.

 

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a)

Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

Albo: Alleluja.

1       Śpiewajcie Panu pieśń nową, *

        albowiem uczynił cuda.

        Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *

        i święte ramię Jego.

Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

Albo: Alleluja.

        

2       Pan okazał swoje zbawienie, *

        na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.

3       Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *

        dla domu Izraela.

Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

Albo: Alleluja.

        

        Ujrzały wszystkie krańce ziemi *

        zbawienie Boga naszego.

4       Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *

        cieszcie się, weselcie i grajcie.

Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

Albo: Alleluja.

 

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Bóg jest miłością

        

1 J 4, 7-10

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

 

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

J 14, 23

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,

a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

 

Przykazanie miłości

        

J 15, 9-17

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

 

Przykazanie miłości

ks. Leszek Smoliński

Od dzieciństwa uczymy się znaczeń różnych słów. Jedne z nich są łatwe do przyswojenia i wyjaśnienia, przy innych napotykamy na trudności. Tak się dzieje m. in. ze słowem „miłość”, które odgrywa w naszym życiu szczególną rolę. Kard. Martini w zwraca się jednej ze swoich książek do dziewczynki o imieniu Sara: „Ty nie masz problemu, aby powiedzieć: kocham cię! I wyciągasz ramiona, aby pokazać jak wielka jest twoja miłość. Ale wystarczy, byś osiągnęła piętnaście lat i tego gestu już nie zobaczymy. Jaka szkoda!”. Pewne cechy miłości jak spontaniczność, wolność od lęku, charakterystyczne dla okresu dzieciństwa, niestety tracimy z biegiem lat, i trzeba je na nowo zdobywać.

Wielu sądzi, że miłość to przede wszystkim sfera uczuć. Tymczasem istotą miłości jest dawanie dobra drugiemu człowiekowi. A to może czynić każdy. Tak na przykład wielu ludzi deklarujących się jako niewierzący działa w organizacjach charytatywnych – czasami na bardzo szeroką skalę. A w dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi: „To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”. W ten sposób ukazuje, że wiara w jedynego prawdziwego Boga działa przez jasne świadectwo miłości bliźniego. Jezus pokazuje tę miłość w kolejnych godzinach, kiedy podda się męce i śmierci na krzyżu. Prawdziwa miłość nie jest więc zwykłą ludzką życzliwością czy filantropią. Prowadzi do utraty życia, okazuje dobro nawet nieprzyjaciołom. Jezus myje nogi także Judaszowi. Jezus umiera na krzyżu za grzeszników, czyli za nieprzyjaciół Boga. Tylko taka miłość jest nieśmiertelna. Jakby na przekór temu, co śpiewała przed laty Anna Jantar, że „nic nie może przecież wiecznie trwać”.

Jak mówił Jean Vanier, organizator wspólnot „Arka” dla niepełnosprawnych intelektualnie, „miłość nie polega na dokonywaniu rzeczy nadzwyczajnych i bohaterskich, ale na spełnianiu rzeczy zwykłych z czułością”. I warto w tym miejscu spojrzeć na świat, w którym żyję. Na ile jest w nim obecna miłość? Na ile potrafię inspirować innych do miłości i sam się nią dzielić? Jaka jest nasza miłość w odniesieniu do bliźniego, którego spotykamy codziennie? Wspomnijmy starszych i schorowanych rodziców, którzy dzisiaj potrzebują naszej wyjątkowej opieki; naszych kolegów z pracy, którzy czasem utrudniają nam życie; tych, którzy w wielu sprawach wyrażają odmienną od naszej opinię. Czy ich naprawdę kochamy? Każdy z nas ma o czym i o kim myśleć, a sięgając do przeszłości, dojdzie do wniosku, że w wielu przypadkach nie zdał egzaminu z miłości. Pozostaje, jak mówi ks. Jan Twardowski, „Żal, że się za mało kochało / że się myślało o sobie / że się już nie zdążyło / że było za późno / (…) wszystko już potem za mało / choćby się łzy wypłakało / nagie niepewne”.

Człowiek bez miłości jest jak wyjałowiona ziemia, która nie jest w stanie rodzić żadnych owoców. Panie, dopomagaj nam dostrzegać konkretne potrzeby bliźnich i spraw, abyśmy przez miłość do nich otwierali nasze serca i umysły na tę Miłość, którą Ty nam proponujesz i która jedynie może zaspokoić nasze pragnienie pokoju i szczęścia.  

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Do Boga Ojca, który zna nasze serca zanieśmy nasze gorące prośby.

1.      „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem”.

Módlmy się za Kościół Boży, aby dla całego świata był znakiem miłości Boga do człowieka. Ciebie prosimy.

2.      „Wytrwajcie w miłości mojej”.

Módlmy się za papieża, biskupów, kapłanów i diakonów, aby z miłością i wiernością głosili Ewangelię wszystkim ludziom. Ciebie prosimy.

3.      „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”.

Módlmy się za młode małżeństwa, aby ich miłość była trwała, a wiara pomagała im zwyciężyć wszelkie trudności. Ciebie prosimy.

4.      „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”.

Módlmy się za pracowników służby zdrowia, aby za trud swej pracy i poświęcenie otrzymali nagrodę od Zbawiciela. Ciebie prosimy.

5.      „Wy jesteście przyjaciółmi moimi…”

Módlmy się za zmarłych, aby w niebie cieszyli się wieczną przyjaźnią Bożą, w którą zostali wszczepieni przez chrzest święty. Ciebie prosimy.

6.      „Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie”.

Módlmy się w naszych osobistych intencjach, które nosimy w naszych sercach, aby Bóg zgodnie ze Swą Świętą Wolą je wysłuchał. Ciebie prosimy.

Wszechmogący wieczny Boże wysłuchaj modlitw swoich dzieci, które z wiarą zanoszą je do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

 

Panie, nasz Boże,

niech wzniosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne, †

oczyść nasze dusze, *

abyśmy godnie uczestniczyli w Sakramentach,

które są darem Twojej ojcowskiej miłości.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Dziękujmy Bogu za Jego Ojcowską miłość wobec każdego z nas.

 

 

PREFACJA

 

24. Chrystus Kapłanem i Ofiarą

        

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, *

słuszne i zbawienne, *

abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, *

a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, *

gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.

Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu *

dopełnił On ofiary Starego Przymierza *

i oddając się za nasze zbawienie *

sam stał się Kapłanem, Ołtarzem i Barankiem ofiarnym.

Dlatego pełnią łask paschalnych *

radują się wszystkie ludy na całej ziemi. *

Również chóry Aniołów i zastępy Świętych *

śpiewają hymn ku Twojej chwale, *

nieustannie wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

        

J 14, 15-16

Jeżeli Mnie miłujecie, *

będziecie zachowywać moje przykazania. *

Ja zaś będę prosił Ojca, *

a On wam da innego Pocieszyciela, *

aby z wami był na zawsze. *

Alleluja.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

 

Wszechmogący, wieczny Boże,

przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego, † pomnóż w nas owoce wielkanocnego Sakramentu *

i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

 

Niech Boże błogosławieństwo umocni naszą miłość, abyśmy mogli dzielić się nią z innymi, a zwłaszcza z tymi, którzy najbardziej jej potrzebują.

 

 

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

        

K. Pan z wami.

W. I z duchem Twoim.

D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, * niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa.

W. Amen.

K. Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnością, * niech da wam udział w życiu wiecznym.

W. Amen.

K. Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem, † niech On sprawi, * abyście przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z Nim w ojczyźnie niebieskiej.

W. Amen.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty.

W. Amen.

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.