Teksty liturgii Mszy św. z homilią

 

         6/645                   -                11 lutego 2018 R.B.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

11 lutego 2018

VI Niedziela zwykła

        

Kolor szat: zielony

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 31, 3-4

Boże, bądź dla mnie skałą schronienia, * warownią, która ocala. * Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, * kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swoje imię.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

W czasach Jezusa człowiek trędowaty miał przebywać w odosobnieniu, poza obozem, mieć rozdarte szaty i włosy w nieładzie. Kiedy patrzymy na ukrzyżowanego Pana, który został zabity poza miastem, udręczony i oszpecony, widzimy, że podzielił los tych, którzy skazani byli na izolację. Jezus nie szukał własnej chwały, lecz dobra wszystkich. Odtąd nikt z nas nie musi wegetować poza obozem, odrzucony, wyobcowany. Nasz Pan z wielką delikatnością wkracza we wszelkie nasze osamotnienie.   

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

KOLEKTA

        

Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych, † daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski * stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

Grzech zatruwa ludzkie życie. Chociaż pozornie wydaje się atrakcyjny, to jednak w konsekwencji powoduje, że w człowieku rodzi się poczucie, że zostało się oszukanym i jest się „nieczystym”. Czasem to wołanie „nieczysty!” głoszą na dachach ci, którzy sami wcześniej namawiali do grzechu i ukazywali swoim zachowaniem, sens jego atrakcyjności.

Liturgia Słowa chce dzisiaj powiedzieć nam, że nie upadek, wyrzuty sumienia, ciągłe pogrążanie się w złu, czy obwinianie innych – są drogą do usprawiedliwienia, ale łaska Bożego przebaczenia daje możliwość do przemiany ludzkiego życia i do poczucia szczęścia.

Otwórzmy się na zbawcze Słowa Boga, które nas mogą uleczyć.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Odosobnienie trędowatego

        

Kpł 13, 1-2. 45-46

Czytanie z Księgi Kapłańskiej

Tak mówił Pan do Mojżesza i Aarona: «Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów.

Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie miał rozerwane szaty, włosy nie uczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty! Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem».

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 32 (31), 1b-2. 5 i 11 (R.: por. 7)

Refren: Tyś mą ucieczką i moją radością.

1       Szczęśliwy człowiek, †

        któremu odpuszczona została nieprawość, *

        a jego grzech zapomniany.

2       Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, *

        a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Refren: Tyś mą ucieczką i moją radością.

        

5       Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy. †

        Rzekłem: «Wyznaję mą nieprawość Panu», *

        a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.

11     Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, *

        radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca!

Refren: Tyś mą ucieczką i moją radością.

        

 

DRUGIE CZYTANIE

Paweł naśladowcą Chrystusa

        

1 Kor 10, 31 – 11, 1

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni.

Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Por. Łk 7, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wielki prorok powstał między nami

i Bóg nawiedził lud swój.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

Uzdrowienie trędowatego

        

Mk 1, 40-45

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!» Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Dotknięci trądem

ks. Leszek Smoliński

Na rekolekcjach odprawianych w niewielkiej grupie uczestnicy odczytywali teksty Pisma św. mówiące o trądzie. Wieczorem dzielili się swoimi odkryciami. Jedna z uczestniczek, nie mówiąc o sobie, zwróciła uwagę na dziecko niechciane, odrzucone przez rodziców, któremu wmówiono, że nie może być kochane. W sercu tego dziecka została zakodowana biała plama trądu w taki sposób, że nie umie ono kochać. Gdy inni uczestnicy rekolekcji zapytali, czy dziecko niechciane nie może drogą spotkania z Jezusem szukać uleczenia ze swego nieszczęścia, nasza bohaterka odpowiedziała nieśmiało: „Najczęściej takie dziecko nie wierzy nawet w to, że Chrystus chciałby je uleczyć. Nie wierzy, bo w tej wierze byłoby jego uleczenie. Byłaby pewność, że Jezus je kocha. Zniszczona zdolność miłości człowieka rzutuje i na spostrzeganie miłości Boga do człowieka”. Są ludzie, którym bardzo trudno uwierzyć, że ich ktokolwiek kocha, nawet Bóg, mimo że dzień i noc niczego innego nie pragną tylko tego, by ich ktoś pokochał i wzniecił w nich wiarę, że i oni potrafią kochać.

Odważną książką, w której autorka spogląda w głąb swojego życia, nazwał rzecznik Watykanu Joaquín Navarro-Valls opublikowane w 2004 r. wyznania Aleksandry Borghese, znanej włoskiej dziennikarki. Książka Nowymi Oczami: Historia mojego nawrócenia, podobnie jak droga wiary dziennikarki, rozpoczyna się od momentu spotkania z Leonardo Mandadori, który stał się jej przyjacielem, a następnie wprowadził ją do Opus Dei. Pochodząca ze starej rzymskiej rodziny arystokratycznej Aleksandra Borghese zaczęła coraz lepiej poznawać osobistości Kościoła Włoch i Watykanu, co miało też wpływ na jej drogę dziennikarską, gdy zaproponowano jej posadę watykańskiego korespondenta „Panoramy”.

– Dlaczego napisałam tą książkę? Gdy człowiek spotyka Jezusa Chrystusa w ewangelicznej refleksji, w Eucharystii i w wielu innych doświadczeniach, jego życie zmienia się w sposób nieprawdopodobny - przekonuje dziennikarka.

– Patrząc z zewnątrz, moje życie za bardzo się nie zmieniło. Robię te same rzeczy, które robiłam wcześniej, ale patrzę na nie nowymi oczami – wyznaje. Nie chcąc zatrzymać dla siebie tego, co stało się najpiękniejszym doświadczeniem jej życia, Aleksandra Borghese postanowiła napisać książkę. – Chciałam użyć tę odrobinę talentu pisarskiego, który posiadam, by podzielić się nim ze wszystkimi – tłumaczy.

Dzień uzdrowienia stał się niezapomniany dla trędowatego z dzisiejszej Ewangelii. Możemy sobie wyobrazić olbrzymią radość człowieka, który do niedawna jeszcze był trędowatym. Jego radość była tak wielka, że pomimo upomnienia Jezusa zaczął opowiadać i rozgłaszać wszędzie wieść o olbrzymim dobru, które go spotkało. Nie posiadał się ze szczęścia i odczuwał potrzebę podzielenia się nim ze wszystkimi.

Każde nasze spotkanie z Chrystusem również jest niezapomniane. Uświadamia nam, że Jezus jako Zbawiciel ma moc uzdrowić nie tylko rozpadające się ciało człowieka, ale i jego duszę. Jak trędowaty z Ewangelii, mamy ze swej strony stać się apostołami głoszącymi Dobrą Nowinę i dzielić się wielkimi dobrami, które Pan uczynił w naszym życiu.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA WIERNYCH

Skierujmy nasze ufne modlitwy do Tego, który nie jest obojętny na ludzki los, ale nieustannie pomaga wszystkim, którzy proszą Go o pomoc:

1.      Za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby swoją posługą przyczyniali się do nawrócenia. Ciebie prosimy.

2.      Za ludzi nieuleczalnie chorych, aby znaleźli potrzebną pomoc. Ciebie prosimy.

3.      Za lekarzy i pielęgniarki, aby w chorych umieli dostrzec cierpiącego Chrystusa. Ciebie prosimy.

4.      Za zagubionych w chaosie współczesnego świata, aby w Chrystusie znaleźli ostoję i pomoc. Ciebie prosimy.

5.      Za tych, którzy nie obudzili się dzisiejszego poranka, aby zbudzili się do życia wiecznego. Ciebie prosimy.

6.      Za nas samych, abyśmy omijając zło, które jest trądem współczesnego świata, byli dla innych znakiem sprzeciwu. Ciebie prosimy.

Boże, Ty zawsze potrafisz dostrzec nasze potrzeby. Bądź uwielbiony, za miłość, którą obdarzasz wszystkich, którzy jej potrzebują. Tobie chwała, teraz i na wieki. Amen.

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

        

Miłosierny Boże, niech ta Ofiara oczyści nas i odnowi, * i wyjedna wieczną nagrodę pełniącym Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED PREFACJĄ

Ten kto mówi: „jestem szczęśliwym człowiekiem”, doświadczył Bożego przebaczenia i miłości, która sprawiła, że stał się czysty. Każda Eucharystia oczyszcza nas i jednocześnie zbawia. Wyśpiewajmy Bogu teraz pieśń dziękczynienia za Jego niepojętą miłość względem nas.  

 

 

PREFACJA

32. Dzieło stworzenia

        

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.

Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie, * i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. * Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo * i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, * aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem * i chwalił Ciebie w Twoich dziełach, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Dlatego z wszystkimi Aniołami wychwalamy Ciebie, * z radością wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

        

Ps 78, 29-30

Jedli i nasycili się w pełni, * Pan głód ich zaspokoił, * nie zawiódł ich pragnienia.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

        

Posileni na Uczcie eucharystycznej, prosimy Cię, Boże, † spraw, abyśmy zawsze pragnęli tego Chleba, * który daje prawdziwe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

Za chwilę pójdziemy do świata, w którym spotkamy ludzi dobrych i złych. W jednych i drugich będziemy musieli dostrzec tego samego Chrystusa.

Niech błogosławieństwo Boże, które przyjmiemy na koniec tej Mszy Świętej umocni naszą wolę, abyśmy zawsze wybierali w życiu dobro, które jest gwarantem szczęścia. Niech również postawa chrześcijańskiego życia będzie dla innych inspiracją do wejścia na drogę dobra wszystkim tym, którzy błądzą po zaułkach codziennego życia.

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.