Teksty liturgii Mszy św. z homilią

 

         5/644                   -                4 lutego 2018 R.B.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

4 lutego 2018

V Niedziela zwykła

        

Kolor szat: zielony

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 95, 6-7

Przyjdźcie, uwielbiajmy Boga, * zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył, * albowiem On jest naszym Bogiem.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Człowiek jest tajemnicą. Trudno poznać kogoś, gdy sami siebie nie znamy do końca? Siebie i innych powinniśmy odkrywać zawsze w kontekście prawdy, dobra i piękna. Ci, którzy patrzyli na Jezusa też stawiali sobie pytania: Kim On jest? Ten, który naucza, uzdrawia, wypędza złe duchy? Chcieli wiedzieć o Jezusie wszystko, ale nie byli w stanie wszystkiego pojąć. My też często zachowujemy się tak samo, jak ci którzy żyli w czasach Jezusa. Pytamy: Kim Ty jesteś, Panie? Znaki i cuda, które Jezus pozostawił i pozostawia każdego dnia na Ołtarzu Miłości, często nie wystarczają nam, ponieważ słabą mamy wiarę.

Niech ta Eucharystia będzie dla nas zbawiennym lekarstwem na drogach poznawania Zbawiciela. Niech ona przymnoży nam wiarę, nadzieję i miłość w kroczeniu za Panem.        

 

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

KOLEKTA

Wszechmogący Boże, strzeż nieustannie swojej rodziny z ojcowską dobrocią, † a ponieważ całą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej, * otaczaj nas zawsze swoją opieką. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

Kościół w którym się gromadzimy jest miejscem pustynnym, gdzie od codziennych trosk możemy odpocząć i wsłuchiwać się w słowo, które pochodzi z Bożych ust. Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli ukazuje nam Jezusa jako Lekarza dusz i ciał. Zbawiciel, patrząc na ludzką biedę duchową i cielesne cierpienie wychodzi naprzeciw temu wszystkiemu, co ogranicza człowieka: leczy, uzdrawia, podnosi na duchu poprzez Słowo, które ma moc nas zbawić.

Pozwólmy znaleźć się Jezusowi, który przychodzi dziś do nas w słowie. Niech to słowo leczy i uzdrawia nas oraz podnosi na duchu w codzienności.  

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Marność życia ludzkiego

Hi 7, 1-4. 6-7

 

Czytanie z Księgi Hioba

Hiob przemówił w następujący sposób:

«Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Dni jego czyż nie są dniami najemnika? Jak sługa wzdycha on do cienia, i jak najemnik czeka na zapłatę. Tak moim działem miesiące nicości i wyznaczono mi noce udręki.

Położę się, mówiąc do siebie: Kiedyż zaświta i wstanę? Przedłuża się wieczór, a niepokój mnie syci do świtu.

Dni moje lecą jak tkackie czółenko, i kończą się, bo braknie nici. Wspomnij, że dni me jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna».

 

 

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 147A (146), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 3a)

Refren: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.

Albo: Alleluja.

1       Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, *

        słodko jest Go wychwalać.

2       Pan buduje Jeruzalem, *

        gromadzi rozproszonych z Izraela.

Refren: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.

Albo: Alleluja.

        

3       On leczy złamanych na duchu *

        i przewiązuje ich rany.

4       On liczy wszystkie gwiazdy *

        i każdej imię nadaje.

Refren: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.

Albo: Alleluja.

        

5       Nasz Pan jest wielki i potężny, *

        a Jego mądrość niewypowiedziana.

6       Pan dźwiga pokornych, *

        karki grzeszników zgina do ziemi.

Refren: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.

Albo: Alleluja.

 

        

DRUGIE CZYTANIE

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii

        

1 Kor 9, 16-19. 22-23

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii!

Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia.

Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.

 

 

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Por. Mt 8, 17

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus wziął na siebie nasze słabości

i dźwigał nasze choroby.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy

        

Mk 1, 29-39

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im.

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.

Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem». I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

 

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Odpocznijcie nieco

ks. Leszek Smoliński

Wokół Jezusa gromadziły się rzesze ludzi. Spragnieni byli słowa, jakie im Jezus głosił. Przychodzili także, by szukać uzdrowienia duszy i ciała. Jak mówi Ewangelista: „Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił”. Możemy sobie wyobrazić, jak bardzo był zajęty. Ale nie dał się pochłonąć do końca szaleńczej aktywności. „Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił”. Wiedział, jak wielu jest jeszcze nieuzdrowionych, że tylu przychodzi do Niego ze swoimi bolączkami, tylu przecież cierpi po dziś dzień, na całym świecie – a jednak usuwał się w cień, aby trwać na modlitwie. Nawet Jezus potrzebował czasu dla siebie, odpoczynku, modlitwy. Potrzebował przede wszystkim kontaktu ze swoim Ojcem i to był sekret Jego ogromnej mocy i skuteczności działania.

My także potrzebujemy kontaktu z Bogiem, aby naładować się Bożą energią, która pomaga pełniej i sensowniej żyć. Dzisiejszy człowiek popada, jak nigdy dotąd, w różnego rodzaju depresje, gubi się w życiu. A to dlatego, że zagubił nieraz zdolność kontaktu z Bogiem, zastępując go różnego rodzaju „liturgiami”, choćby przed telewizorem, na stadionie czy w galerii handlowej. Wydaje się, że współczesnemu człowiekowi najbardziej potrzeba refleksji, czyli zastanowienia się i rozmyślania nad samym sobą, nad wartością i celem swojego życia, wybiegającym daleko poza ziemię.

Godne podziwu są często nasze poświecenia dla innych. Ale potrzebujemy też troski o samych siebie, chwili odpoczynku, spokoju. Potrzebujemy czasu, aby wznieść myśl do Boga, aby w jego świetle wszystko poustawiać w swoim życiu na właściwym miejscu. I pełniej żyć. Gdy tego zabraknie, możemy się zredukować do roli robota, który po zużyciu nikomu nie jest potrzebny. A ponadto może się okazać, że to nasze poświecenie nie wyszło na dobre naszej rodzinie lub też nie doczekaliśmy spokojnej przyszłości.

Jak zauważył Pius XI w encyklice Mens nostra, „najcięższą chorobą naszych czasów jest brak refleksji”, która jest „obfitym źródłem zła”. Ta choroba przejawia się w tym, że „człowiek ustawicznie i gwałtownie wylewa się na zewnątrz”, kierowany „nienasyconą żądzą bogactw i rozkoszy”. Człowiek porwany przez „rzeczy zewnętrzne i przemijające”, nie wgląda w swoje wnętrze i nie myśli o Bogu, który jest początkiem i kresem.

Jakże często dzisiejsi ludzie pochłonięci bez reszty zewnętrznymi sprawami, zapatrzeni w obrazy telewizyjne, strony internetowe nie znajdują czasu na to, aby spojrzeć w swoje wnętrze i wsłuchać się w głos Boży, który w nim rozbrzmiewa. Tymczasem ekranu sumienia, na którym człowiek widzi samego siebie, nie zastąpi nigdy ekran telewizyjny. A przecież od naszego wnętrza napełnionego Bogiem zależy doskonałość naszych czynów zewnętrznych. To właśnie w kontakcie z Bogiem odnajdujemy siłę i mądrość życia. Św. Josemaría Escriva przypomina: „Na pierwszym miejscu modlitwa, potem pokuta, na trzecim miejscu, bardzo 'na trzecim miejscu', działanie”

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA WIERNYCH

Ufni w Bożą moc leczenia, uzdrawiania i pocieszania, skierujmy do Lekarza dusz i ciał bolączki całego świata:

Po każdym wezwaniu powtarzamy: Lekarzu duszy i ciała wysłuchaj nas.

1.   Błagajmy za Kościół święty, aby mimo cierpień i prześladowań, odważnie głosił światu Ewangelię.

       Lekarzu duszy i ciała wysłuchaj nas.

2.   Błagajmy za rodziny skłócone, aby przebaczyły sobie wyrządzone krzywdy i darowały urazy.

       Lekarzu duszy i ciała wysłuchaj nas.

3.   Błagajmy za sieroty i dzieci opuszczone, aby znalazły dobrych ludzi, którzy okażą im pomoc i ludzkie serce.

       Lekarzu duszy i ciała wysłuchaj nas.

4.   Błagajmy za ludzi dotkniętych cierpieniem wojny lub głodu, aby Bóg przez hojność innych ludzi okazał im swoje miłosierdzie.

       Lekarzu duszy i ciała wysłuchaj nas.

5.   Błagajmy za konających, aby całą swoja ufność złożyli w Bogu dawcy wszelkiego dobra.

       Lekarzu duszy i ciała wysłuchaj nas.

6.   Błagajmy za nas samych i prośmy o uleczenie naszej duszy i ciała z wszelkich chorób i słabości.

       Lekarzu duszy i ciała wysłuchaj nas.

Dobry Boże, który jesteś czuły na ludzką krzywdę. Umocnij nas swoją łaską i przemień nas w siebie, abyśmy byli do Ciebie podobni i chwalić Cię mogli bez końca teraz i w wieczności. Amen.

 

 

PRZED PREFACJĄ

Wywyższony bądź, Panie Boże, za Jezusa Chrystusa, który stając się jednym z nas podkreśla wartość człowieka i czyni go szczęśliwym.

        

 

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, Ty stworzyłeś chleb i wino, aby podtrzymywały nasze życie doczesne, * spraw, niech one staną się dla nas Sakramentem dającym życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PREFACJA

31. Dzieje zbawienia

        

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On przez narodzenie z Maryi Dziewicy * obdarzył ludzkość nową młodością, * przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, * przez powstanie z martwych * dał nam dostęp do życia wiecznego, * a wstępując do Ciebie, Ojcze, * otworzył nam bramy nieba.

Dlatego z chórami Aniołów i Świętych, * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

        

Ps 107, 8-9

Niech dziękują Panu za Jego dobroć, * za Jego cuda dla synów ludzkich, * bo głodnego nasycił, * a łaknącego napełnił dobrami.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

        

Boże, Ty pozwalasz nam spożywać jeden Chleb eucharystyczny i pić z jednego Kielicha, † prosimy Cię, daj nam prowadzić takie życie, * abyśmy zjednoczeni w Chrystusie, z radością przyczyniali się do zbawienia świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

Człowiek jest tajemnicą. Bóg nie chciał pozostawić nas samych, dlatego zsyła na świat Syna – Jezusa Chrystusa, który uchyla rąbek tajemnicy Boga i człowieka, który został stworzony na obraz i podobieństwo Najwyższego. W odkrywaniu na nowo wartości Stwórcy i siebie we współczesnym świecie przyjmijmy błogosławieństwo Boże.

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:>Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.