WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA.

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

         30/668                   -                22 lipca 2018 R.B.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

22 lipca 2018 r. B.

 

Niedziela

 

Niedziela XVI tygodnia okresu zwykłego

 

kolor szat liturgicznych: zielony

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

   

Ps 54, 6. 8

Oto mi Bóg dopomaga, *

Pan podtrzymuje me życie. *

Będę Ci chętnie składać ofiarę *

i sławić Twe dobre imię.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

 

Człowiek, który żyje dla Boga, może nazwać się szczęśliwym. Szczęśliwym jest ten, kto sens swojego istnienia czerpie z czystego Bożego źródła.

Przychodzimy dzisiaj do źródła Bożej Miłości - do Jezusa, aby razem z Nim pójść na miejsce pustynne i powierzyć tylko Jemu nasze życie: radości i sukcesy, a także nasze troski, zmartwienia i kłopoty.

Zanim jednak przystąpimy do Uczty Eucharystycznej, uznajmy przed miłosiernym Ojcem, że wybieramy często złudne drogi prowadzące nie do Boga, ale ku szatanowi, nie ku szczęściu, ale ku zatraceniu.

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

KOLEKTA

        

Wszechmogący Boże,

okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, †

aby pełni wiary, nadziei i miłości *

zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

 

W pierwszym czytaniu będziemy świadkami wydarzenia, w którym Jeremiasz gani postępowanie złych pasterzy. Zamiast paść owce, oni rozproszyli je i doprowadzili do zguby.

Święty Paweł w drugim czytaniu przedstawia Chrystusa, który jednoczy wszystko to co zostało rozdzielone przez zło. Chrystus przychodzi na ziemię dać pokój, pokój tym, którzy są blisko lub daleko, czyli całej ludzkości.

Ewangelia dziś streszcza nam działalność Jezusa – dobrego pasterza. Chrystus podkreśla, że skuteczne apostolstwo nie jest możliwe bez chwil wytchnienia obok Pasterza. Tylko przy nim można nabrać sił fizycznych i duchowych, które są niezbędne w drodze do nieba.

Wsłuchajmy się w skupieniu w słowa samego Boga.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Bóg sam ustanowi pasterzy

         Jr 23, 1-6

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Pan mówi:

«Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z mojego pastwiska.

Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród: Wy rozproszyliście moje owce, rozpędziliście i nie zajęliście się nimi. Oto Ja się zajmę nieprawością waszych uczynków.

Ja sam zbiorę Resztę mych owiec ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, aby były płodne i liczne. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli; i nie będą się już więcej lękać ani trwożyć, ani nie trzeba będzie szukać którejkolwiek.

Oto nadchodzą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: „Pan naszą sprawiedliwością”».

 

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

1       Pan jest moim pasterzem, †

        niczego mi nie braknie, *

2       pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.

        Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *

3       orzeźwia moją duszę.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

        

        Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *

        przez wzgląd na swoją chwałę.

4       Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, †

        zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *

        Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

        

5       Stół dla mnie zastawiasz *

        na oczach mych wrogów.

        Namaszczasz mi głowę olejkiem, *

        kielich mój pełny po brzegi.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

        

6       Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *

        przez wszystkie dni życia

        i zamieszkam w domu Pana *

        po najdłuższe czasy.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

        

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Chrystus jednoczy ludzkość

        

Ef 2, 13-18

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

W Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa.

On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i w ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości.

A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzy jesteście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.

 

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Por. J 10, 27

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają mego głosu,

Ja znam je, a one idą za Mną.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

 

Jezus dobry pasterz

         Mk 6, 30-34

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.

Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili.

Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce niemające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

 

Chwila prawdziwej rozkoszy

o. Augustyn Pelanowski OSPPE

Doprawdy człowiekowi potrzebny jest nie tylko sen albo praca, ale też odpoczynek. Odejście od zaangażowania fizycznego lub intelektualnego i oddalenie się w strefę duchową. Bóg nakazał człowiekowi szabat, a Jezus mówi do apostołów, aby poszli samotnie i osobno na pustkowie dla odpoczynku. Mylilibyśmy się jednak, gdybyśmy sobie pomyśleli, że wysłał ich na urlop. Na pustyni dokonuje się co prawda kuszenie, ale też objawienie Boga. Pustynia to przestrzeń zbliżenia duchowego do Boga, a także zbliżenie do siebie samego – myślenia nie tyle O SOBIE co raczej NAD SOBĄ. Zbliżenie się do Boga i do siebie niezwykle przydaje się w budowaniu relacji z innymi. Ludzie powierzchowni i bezmyślni to ci, którzy nigdy nie poświęcają czasu na duchową pustynię.

Ci, którzy są nieustannie pośród ludzi, są wobec nich najbardziej odlegli. Tylko taki człowiek stwarza głębokie więzi z innymi, który potrafi nabrać co jakiś czas dystansu do innych i zbliżyć się do Boga oraz siebie. Większość ludzi nie potrafi się jednak zatrzymać, pędząc w galopie na ślepo przed siebie. Zatrzymać się to narazić się na ujawnienie pytania o cel życia, sens wysiłku, ocenę moralną czynów, to dostrzeżenie sprzeczności i wątpliwości, jakie się w nas kotłują. Ucieczka od siebie na dłuższą metę nikomu się nie uda. W końcu nadaktywnego człowieka dopadną nierozwiązane problemy i może się okazać, że już nie da się niczego pogodzić, zintegrować, zrozumieć. Nałogowiec aktywizmu w końcu się wypali i pozostaną w jego wnętrzu jedynie zgliszcza, dające o sobie znać w postaci bezsenności, rozdrażnienia, emocjonalnego chaosu, skłonności do zapadania na choroby różnego typu.

Przykazanie szabatu było poprzedzone słowem PAMIĘTAJ. Czy to przypadek? Szabat miał być uświęceniem Boga, ale też pozwalał odzyskiwać własną pamięć. Wielkim kalectwem jest utrata pamięci, gdyż pamięć to osobista historia tworzącą indywidualną tożsamość. Żyć bez pamięci to stracić poczucie sensu, wegetować w chaosie bez świadomości, a ostatecznie doprowadzić się do rozpaczy. Izajasz skojarzył szabat z rozkoszą: „Jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana – czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli ani nie omawiać spraw swoich, wtedy znajdziesz twą rozkosz w Panu. Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju” (Iz 58,13–14). Któż nie chciałby zażywać rozkoszy, która nie niesie ze sobą ryzyka skalania? Któż z nas nie chciałby być szczęśliwy? Wystarczy tylko odpocząć w Bogu, wycofać się na chwilę ze wszystkiego i wszelkie troski powierzyć Jemu. Jezus sam zajął się nauczaniem ludzi, gdy odesłał uczniów na pustkowie. Bóg potrafi przejąć nasze problemy i świetnie sobie z tym radzi, lepiej niż my! Dlaczego więc ludzie w większości unikają szczęścia, które jest odpoczywaniem w Bogu?   

   

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Bogu wszechmogącemu, który jest dla nas jedyną ucieczką i najpewniejszą pomocą w trudnościach skierujmy nasze potrzeby i całego świata:

1.      Za Kościół święty, aby kierujący nim Duch ciągle odnawiał jego oblicze. Ciebie prosimy.

2.      Za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby posługa, którą sprawują umacniała ich w wierze i miłości. Ciebie prosimy.

3.      Za bezrobotnych, aby znaleźli pracę i skuteczną pomoc od braci. Ciebie prosimy.

4.      Za rolników, aby cieszyli się sprzyjającą pogodą przy zbiorach ziemi. Ciebie prosimy.

5.      Za zmarłych z naszych rodzin, aby mogli przebywać w niebie razem z Chrystusem. Ciebie prosimy.

6.      Za nas samych, abyśmy pamiętali, czym jest nadzieja naszego powołania i wytrwale dążyli do nieba. Ciebie prosimy.

Boże, przyjmij nas stojących przed Tobą w duchu pokory i wysłuchaj naszych modlitw. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

        

Boże, Ty jedyną, doskonałą Ofiarą

zastąpiłeś rozmaite ofiary Starego Prawa, †

przyjmij Ofiarę oddanych Ci sług i uświęć ją tak,

jak pobłogosławiłeś dary Abla; *

niech to, co każdy złożył na chwałę Twojego majestatu,

posłuży wszystkim do zbawienia.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Wyśpiewajmy hymn uwielbienia Bogu za Jego dobroć i Miłość, która nieustannie nas ożywia w drodze do nieba.

 

 

PREFACJA

 

34. Zbawienie przez posłuszeństwo Chrystusa

         Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, *

abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, *

Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.

W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, *

że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. *

On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, *

abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. *

Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, *

które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo.

Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi *

wysławiamy Ciebie, z radością wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

        

Ps 111, 4-5

Pan miłosierny i łaskawy sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, *

dał pokarm bogobojnym.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

        

Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi,

który nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem, *

spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

Jezus Chrystus jako Dobry Pasterz najlepiej wie, czego nam potrzeba dlatego udziela nam nieustannie łaski i dobra, które On sam chce. Niech błogosławieństwo Boże będzie dla nas pocieszeniem i umocnieniem na drogach zniechęcenia i upadku.   

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.