WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią.

 

 

         29/667                   -                15 lipca 2018 R.B.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

15 lipca 2018 r. B.

 

Niedziela

 

Niedziela XV tygodnia okresu zwykłego

 

kolor szat liturgicznych: zielony

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

        

Ps 17, 15

W sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, *

nasycę się Twym widokiem, *

gdy ukaże się Twoja chwała.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

 

Czym jest nadzieja naszego powołania? Św. Paweł przekonuje nas o naszym przeznaczeniu do chwały z woli samego Boga. Tym samym zaprzecza naszemu poczuciu niegodności, które karmiąc się rozpamiętywaniem własnych grzechów i braków, odziera nas z nadziei. Apostoł kieruje nasze spojrzenie dalej ku Bogu, który jest od nich większy i który pierwszy z miłości przeznaczył nas dla siebie. Ku Bogu, który już teraz naznaczył nas pieczęcią Ducha Świętego, byśmy z nadzieją dążyli do zjednoczenia z Nim na zawsze.

W ciszy i w skupieniu trwajmy przy Słowie Bożym, które gładzą nasze nieprawości.

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

KOLEKTA

        

Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy,

aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości, †

spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan,

odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, *

a zabiegają o to, co jest z nią zgodne.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

 

Każdy z nas jest powołany do rozszerzania Bożego królestwa tutaj na ziemi. Słuchając Boga nie tylko sami będziemy szczęśliwi, ale posiądziemy moc i umiejętność zjednywania Bogu bliźnich i pomagania im.

Ewangelista święty Marek daje nam dzisiaj praktyczne rady, które pozwolą nam z odwagą głosić Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym darem dla człowieka. Darem przebaczającym i uzdrawiającym nasze ciała i dusze.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Misja proroka

        

Am 7, 12-15

Czytanie z Księgi proroka Amosa

Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: «„Widzący”, idź sobie, uciekaj do ziemi Judy! I tam jedz chleb, i tam prorokuj! A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą».

I odpowiedział Amos Amazjaszowi: «Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem synem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: „Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego!”»

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 8)

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

9       Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: *

        oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom.

10     Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie †

        dla tych, którzy Mu cześć oddają, *

        i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

        

11     Łaska i wierność spotkają się z sobą, *

        ucałują się sprawiedliwość i pokój.

12     Wierność z ziemi wyrośnie, *

        a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

        

13     Pan sam szczęściem obdarzy, *

        a nasza ziemia wyda swój owoc.

14     Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *

        a śladami Jego kroków zbawienie.

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

        

 

 

DRUGIE CZYTANIE

Bóg wybrał nas w Chrystusie

        

Ef 1, 3-14

Ef 1, 3-10

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.

W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Por. Ef 1, 17-18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa,

         przeniknie nasze serca swoim światłem,

abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA

 

Rozesłanie Dwunastu

        

Mk 6, 7-13

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien!»

I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich!»

Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

 

Wiarygodny świadek

ks. Leszek Smoliński

 

Świat potrzebuje wiarygodnych świadków Bożej sprawy, nawet jeśli powierzchownie wydaje się mówić o czymś innym. Doskonale tę prawdę rozumiał Mistrz z Nazaretu. Jak podaje Ewangelia, jednym z celów wybrania przez Niego Dwunastu było ich posłanie, by głosili Dobrą Nowinę. Mieli w imię Jezusa wzywać do nawrócenia, wyrzucać złe duchy oraz uzdrawiać. Ta misja mogła się skończyć również zlekceważeniem i odrzuceniem, bo kto lubi słuchać napominania i pouczania przez innych? Jak ktoś może wtrącać się w czyjeś „osobiste” życie. Przecież słuchacze sami najlepiej wiedzą, co jest dla nich najlepsze! A prorok niech przyjrzy się samemu sobie: jak wygląda, w co się ubiera, czym jeździ… Sami też nie lubimy, kiedy ktoś mówi źle o nas, lepiej jest, kiedy mówi o innych. Nie ufamy mu. Łatwiej jest zaatakować niż przyjąć krytyczną uwagę pod swoim adresem i wyciągnąć z niej wnioski. Czy jednak wolimy pochlebców i klakierów od ludzi, którym zależy na naszym rozwoju, świętości, życiu wiecznym?

Wskazania Chrystusa do skutecznego głoszenia Ewangelii postanowił w pełni zastosować bł. Karol de Foucauld (1858-1916). Jako konwertyta i następnie trapista udaje się do Maroka, by tam żyjąc wśród ludzi ubogich i nie znających Chrystusa zdobywać nowych wyznawców dla Ewangelii. Rozmyślając nad metodami pracy postanowił sobie:

„Moje apostolstwo musi być apostolstwem dobroci. Trzeba, żeby patrząc na mnie, mówiono: Ponieważ ten człowiek jest taki dobry, jego religia musi być dobra. A jeżeli mnie zapytają, dlaczego jestem łagodny i dobry, muszę powiedzieć: Dlatego że jestem sługą dużo lepszego ode mnie. Gdybyście wiedzieli, jak dobry jest mój Pan i Mistrz, Jezus! Chciałbym być na tyle dobry, żeby mówiono: Jeżeli taki jest sługa, jakiż musi być Pan! Kapłan jest monstrancją, jego rolą jest pokazywać Jezusa: musi sam zniknąć i ukazać Jezusa. Starać się pozostawić dobre wspomnienie w duszy każdego z tych, którzy do mnie przychodzą. Stać się wszystkim dla wszystkich. Śmiać się z tymi, którzy się śmieją, płakać z tymi, którzy płaczą, aby wszystkich przyprowadzić do Jezusa”.

Ewangeliczny przykład jest wyzwaniem dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, katechetów i duszpasterzy. Wszyscy bowiem musimy uczyć się „bycia z Jezusem” i współdziałania dla dobra Kościoła. Wyraźnie zachęca nas do tego św. Paweł: „[Bóg] z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którym obdarzył nas w Umiłowanym”. Nauczanie, niesienie Dobrej Nowiny, to nasz wspólny wysiłek. Każdy z nas przez sumienne wypełnianie zadań i obowiązków daje świadectwo swojego posłannictwa. Wypełniając swoje powołanie mamy kochać Boga i ludzi, pomagać im w życiu, prowadzić do Boga. Ks. Janusz Pasierb w książce Czas otwarty tak napisał: „Zbawiam świat i siebie (…) jeśli robię na świecie coś lepiej, jaśniej, coś na rzecz poprawy duchowej czy materialnej bliźniego, gdy zmniejszam na świecie współczynnik okrucieństwa przez dobroć, życzliwość, przez dodanie ludziom otuchy, przetarcie drogi do Boga, do ludzkich serc” (s. 34).

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Bogu, który opiekuje się nami wszystkimi przedstawmy nasze potrzeby:

1.      Prośmy za Kościół, aby trwał w gotowości na spotkanie ze swym Oblubieńcem – Chrystusem. Ciebie prosimy.

2.      Prośmy za wątpiących i zrozpaczonych, aby w Jezusie odnaleźli radość i sens życia. Ciebie prosimy.

3.      Prośmy za matki oczekujące potomstwa, by było ono radością ich życia. Ciebie prosimy.

4.      Prośmy za wszystkich wypoczywających na wakacjach, aby nie zapomnieli o spotkaniu z Chrystusem Eucharystycznym. Ciebie prosimy.

5.      Prośmy za zmarłych, by radowali się w Królestwie Chrystusa. Ciebie prosimy.

6.      Prośmy za nas tu obecnych przy ołtarzu Pana, byśmy nieustannie trwali w nadziei zbawienia. Ciebie prosimy.

Boże, nasz miłosierny Ojcze, wysłuchaj naszych próśb, jakie z sercem skruszonym do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

        

Wejrzyj, Boże, na dary błagającego Cię Kościoła †

i przemień je na Pokarm duchowy dla Twoich wiernych, *

aby przyjmując go wzrastali w świętości.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Dziękujmy Ojcu za to, że pozostawił nam siebie i nieustannie karmi nas pokarmem Miłości: Ciałem i Krwią Swoją.

 

 

 

PREFACJA

 

33. Zadatek wieczystej Paschy

        

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, *

w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.

W czasie naszej doczesnej pielgrzymki *

doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach *

i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. *

Mając bowiem pierwsze dary Ducha, *

przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, *

spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym.

Dlatego z wszystkimi Aniołami wychwalamy Ciebie, *

z radością wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

 

         Ps 84, 4-5

Wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, *

gdzie złoży swe pisklęta: *

przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże. *

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, *

nieustannie wielbiąc Ciebie.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

        

Posileni Twoimi Darami, prosimy Cię, Boże, †

aby przez uczestnictwo w tym Sakramencie *

wzrastał w nas jego zbawienny owoc.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

 

Jesteśmy powołani do głoszenia Ewangelii. Jezus daje nam dzisiaj konkretne wskazania, w jaki sposób mamy wykonać swą misję. Mamy pozostawić bagaże naszego życia i iść głosić Jezusa wszystkim tym, których spotkamy.

Niech błogosławieństwo Boże, będzie dla nas umocnieniem i wsparciem w głoszeniu Zbawiciela wszystkim potrzebującym.

 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.