WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

         16/654                   -                14 kwietnia 2018 R.B.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

        

Niedziela, 14 kwietnia 2018

 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

        

Ps 66, 1-2

Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, * opiewajcie chwałę Jego imienia, * cześć Mu wspaniałą oddajcie. * Alleluja.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

 

         Przychodzimy do ołtarza naszego Mistrza i Pana, tak jak uczniowie idący do Emaus; z opuszczonymi głowami i z brakiem perspektyw na przyszłość. Nasze życie wiele razy wydaje nam się, że straciło sens, marzenia rozsypały się jak domek z kart. Przypominamy uczniów, którzy wiedzą, że nic nie może zmienić ich sytuacji… a myśmy się spodziewali, a wyszło inaczej…

Nasze życie wiele razy jest drogą, która prowadzi do nikąd. Na naszej drodze życia wiele razy nie widzimy nic, co by mogło nas zachwycić, co by mogło nas zainspirować do dalszego pójścia nią, do dalszego działania. Wiele razy, tak jak uczniowie jesteśmy rozczarowani i zrezygnowani sensem ludzkiej egzystencji.

Jednak ta beznadziejność i bezsens, nie jest beznadziejnością i bezsensem, bo Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, On naprawdę żyje – umarł za wszystkich, zmartwychwstał dla wszystkich, abyśmy wszyscy żyli.

Przepraszajmy Go teraz razem z uczniami, za to że bardzo często nie rozpoznajemy zmartwychwstałego Jezusa na drodze naszego życia.

 

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

KOLEKTA

 

Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym, † zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych * z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

 

W dzisiejszej Ewangelii będziemy świadkami, jak Jezus przekonuje Apostołów, że prawdziwie zmartwychwstał i że żywy stoi przed nimi. Naucza uczniów, że „musiał” umrzeć i nakazuje im, aby w imię Jego śmierci i zmartwychwstania głosili „nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom”.

Apostoł Piotr w pierwszym czytaniu powtarza to co słyszał od Zbawiciela: że On musiał umrzeć, a następnie zmartwychwstać. Apostoł wzywa Izraelitów, aby wykorzystali śmierć i zmartwychwstanie Jezusa dla własnego zbawienia: „Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone”.

Wsłuchajmy się w proklamowane dziś do nas Słowo Boże, abyśmy mogli spotkać Zmartwychwstałego Pana i Zbawcę.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa

        

Dz 3, 13-15. 17-19

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Piotr powiedział do ludu:

«Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.

Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone».

 

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 4, 2. 4 i 9 (R.: por. 7b)

Refren: Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie.

Albo: Alleluja.

2       Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, *

        który wymierzasz mi sprawiedliwość.

        Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, *

        zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.

Refren: Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie.

Albo: Alleluja.

        

4       Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego, *

        Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.

9       Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, *

        bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.

Refren: Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie.

Albo: Alleluja.

        

 

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy

        

1 J 2, 1-5

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika u Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.

Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: «Znam Go», a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

 

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Por. Łk 24, 32

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,

niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA

 

Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

        

Łk 24, 35-48

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich.

Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.

I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».

 

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

 

Wspomnienia

Piotr Blachowski

W chwilach retrospekcji po utracie kogoś bliskiego pojawiają się w naszych myślach różne obrazy. Przypominamy sobie wszystkie sytuacje kojarzące się z osobą, której zabrakło. Te momenty dobre i te lepsze, bo w kontekście utraty zapominamy o momentach złych. Możemy również odczuwać żal, mieć pretensje, ale tylko do tych, którzy – jak myślimy – przyczynili się do tego, że osoby kochanej już nie ma z nami.

W przypadku śmierci i zmartwychwstania Jezusa również dokonujemy podsumowań, rozliczeń ze wspomnieniami. Ale tutaj odczucia są zupełnie inne. Chociaż wiemy, że umarł śmiercią straszliwą, to równocześnie mamy świadomość, że On żyje, że dalej jest z nami, mimo upływu wieków. Świadomość, że męka i śmierć Jezusa były podyktowane Jego wielką miłością do nas, jest świadomością trudną. Z jednej strony smucimy się, mamy poczucie żalu, wstydu, zaś z drugiej strony wiedza, że dzięki temu dostępujemy Zbawienia, powinna w nas wzbudzać radość. Jak pogodzić ze sobą te dwie sprzeczności?

Odpowiedzią na nasze wątpliwości są słowa z Dziejów Apostolskich: „wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone.” (Dz 3,17-19) To słowa kojące, lecz jednocześnie wzbudzają w nas poczucie winy. Ale w tym wypadku poczucie winy jest doznaniem pozytywnym, bowiem gdy zgrzeszymy, powyższe słowa wywołują żal i skruchę, prowadzą nas do konfesjonału, do wyznania grzechów i pojednania z Bogiem.

Nadzieją napawają nas również słowa św. Jana: „Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. … Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.” (1J 2,1b,5). Wiara nam mówi, że mamy być posłuszni nakazom Boga, Jego przykazaniom, gdyż tylko w ten sposób możemy odwzajemnić Jego nieskończoną Miłość. Jednak wiara wymaga nieustannego pogłębiania.

Uwierzmy Jezusowi, obdarzajmy Go miłością, bo On pierwszy nas umiłował. Bądźmy wierni, bądźmy wdzięczni Chrystusowi za dar Zbawienia, adorujmy Go w sercach i umysłach naszych. Uwierzmy w Słowa Chrystusa: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam.” (Łk 24,38-39). Głęboka wiara i ufność doprowadzą nas ku Niemu.

Jezu Chryste Zmartwychwstały, Nauczycielu, pomóż nam pogłębiać wiarę i ufać Twej Miłości.     

 

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Złączeni z naszym zmartwychwstałym Panem, który pragnie obdarzyć pokojem swoich wiernych oraz wszystkich szukających prawdy, przedstawmy Bogu w modlitwie nasze potrzeby.

     „Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba”.

1. Prośmy za Kościół Boży, aby niósł ludziom Boży pokój i przebaczenie. Ciebie prosimy.

     „A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: ”.

2. Prośmy o zgodę i pojednanie między narodami, aby pokój, który niesie nam zmartwychwstały Chrystus, zamieszkał w sercach wszystkich ludzi. Ciebie prosimy.

     „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?”.

3. Prośmy za ludzi wątpiących w Boże miłosierdzie, aby odnaleźli spokój sumienia i nadzieję odpuszczenia grzechów. Ciebie prosimy.

     „Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: ”.

4. Prośmy za ludzi żyjących w nędzy i głodzie, aby Bóg przez hojność innych ludzi okazał im swoje miłosierdzie. Ciebie prosimy.

     „I rzekł do nich: ”.

5. Prośmy za tych, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, aby w Chrystusie narodzili się do nowego życia w niebieskim Jeruzalem. Ciebie prosimy.

     „Wy jesteście świadkami tego”.

6. Prośmy za nas, zebranych wokół stołu Słowa Bożego i Eucharystii, abyśmy umocnieni darami z wysoka, dawali nieustannie świadectwo o zmartwychwstałym Chrystusie. Ciebie prosimy.

Panie Jezu Chryste, dawco życia i zwycięzco śmierci, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy wiernie służąc Tobie na ziemi, doszli do oglądania Twej chwały w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

 

Panie, nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła, † i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, * udziel mu pełnej radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Wyśpiewajmy dobremu Bogu nieprzemijającą pieśń chwały za dar zmartwychwstania Jego Syna – Jezusa Chrystusa, dzięki któremu i my też zmartwychwstaniemy.

 

 

 

PREFACJA

 

20. Misterium paschalne

        

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, * a zwłaszcza w tym czasie * uroczyściej głosili Twoją chwałę, * gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.

On bowiem jest prawdziwym Barankiem, * który zgładził grzechy świata. * On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą * i zmartchwywstając przywrócił nam życie.

Dlatego pełnią łask paschalnych * radują się wszystkie ludy na całej ziemi. * Również chóry Aniołów i zastępy Świętych * śpiewają hymn ku Twojej chwale, * nieustannie wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

 

Łk 24, 46-47

Trzeba było, aby Chrystus cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstał; * w imię Jego będzie głoszone nawrócenie * i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. * Alleluja.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

        

Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś przez Sakramenty dające życie wieczne, * i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

 

         Chrześcijanin to nie tylko człowiek dobry, ale i odważny. Nie można być naprawdę człowiekiem dobrym, nie będąc zarazem odważnym. Dobroć, wbrew pozorom, nie zawsze jest cnotą, może być słabością, najczęściej z braku odwagi.

Przyjmijmy Boże błogosławieństwo, abyśmy z odwagą głosili prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa wszędzie tam, gdzie „żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”.

 

 

 

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

        

K. Pan z wami.

W. I z duchem Twoim.

D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, * niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa.

W. Amen.

K. Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnością, * niech da wam udział w życiu wiecznym.

W. Amen.

K. Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem, † niech On sprawi, * abyście przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z Nim w ojczyźnie niebieskiej.

W. Amen.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty.

W. Amen.

 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.