WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA.

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

         15/653                   -                8 kwietnia 2018 R.B.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

OKTAWA WIELKANOCY

        

Niedziela, 8 kwietnia 2018

 

II NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

        

4 Ezd 2, 36-37

Radujcie się i dziękujcie Bogu, * który was wezwał do królestwa niebieskiego. * Alleluja.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Miłosierdzie Boże, to miłość, która jest bezinteresowna i żaden człowiek nie potrafi fizycznie, ani matematycznie podać wagi tej miłości. Ona jest niezgłębiona i niepojęta przez żaden ludzki umysł.

Gromadząc się dziś przy stole słowa i stole Ciała Chrystusa, chcemy jeszcze bardziej uświadomić sobie prawdę, że Bóg jest miłością. Ta miłość przewyższa każdą ludzką miłość. Miłość Boża ofiaruje wszystko co ma, nie zostawia sobie niczego. Bóg przecież tak umiłował świat, że dał nam swojego Syna Jednorodzonego, aby stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, ale nie tylko za nasze, ale i całego świata.

Podczas sprawowania tej Eucharystii, Bóg Ojciec ponowi dla nas wielkie dzieło swojej miłości, którego dokonał w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Niech ta Ofiara, będzie dla nas wezwaniem, abyśmy na miłość Bożą odpowiedzieli miłością z naszej strony.

Za brak miłości w naszym życiu do Boga i człowieka przeprośmy teraz Stworzyciela, abyśmy z czystymi sercami mogli złożyć tę Najświętszą Ofiarę Eucharystyczną.               

 

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

KOLEKTA

        

Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu, † pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, * jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

 

Przyjmując słowo Boże, jednocześnie przyjmujemy miłość Stwórcy. Miłość Boża uzdrawia i oczyszcza z grzechu tego, który z wiarą przyjmie Jego słowo. W słowie Bożym możemy odkryć źródło nie tylko miłości, ale i Bożego miłosierdzia, które tak bardzo potrzebne jest dzisiaj nam i całemu światu.

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli ukazuje nam prawdę, że misja Jezusa została dopełniona. W Ewangelii wg św. Jana usłyszymy posłanie przez Jezusa uczniów, którzy mają kontynuować dalej misję Zbawiciela. Mają tak, jak Jezus głosić życie, miłość i miłosierdzie. Mają związywać i rozwiązywać ludzkie sumienia i ukierunkowywać je na Boga.

Przyjmijmy z wiarą słowo Boga, które daje życie.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej

        

Dz 4, 32-35

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich.

Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.

 

 

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 118 (117), 2-4. 16-18. 22-24 (R.: por. 1c)

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Albo: Alleluja.

2       Niech dom Izraela głosi: «Jego łaska na wieki». *

3       Niech dom Aarona głosi: «Jego łaska na wieki».

4       Niech wyznawcy Pana głoszą: *

        «Jego łaska na wieki».

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Albo: Alleluja.

        

16     Prawica Pana wzniesiona wysoko, *

        prawica Pańska moc okazała.

17     Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana. *

18     Ciężko mnie Pan ukarał, ale na śmierć nie wydał.

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Albo: Alleluja.

        

22     Kamień odrzucony przez budujących †

        stał się kamieniem węgielnym. *

23     Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach.

24     Oto dzień, który Pan uczynił, *

        radujmy się nim i weselmy.

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Albo: Alleluja.

        

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Naszą siłą jest nasza wiara

        

1 J 5, 1-6

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Najmilsi:

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.

A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?

Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą.

 

 

Oto słowo Boże.

 

 

W Oktawie Wielkanocnej można fakultatywnie (wedle uznania) wykonać w tym miejscu Sekwencję Wielkanocną.

 

 

SEKWENCJA WIELKANOCNA

        

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary

Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,

Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,

Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?

Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,

I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,

A miejscem spotkania będzie Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,

O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

   Aklamacja Alleluia

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Por. J 20, 29

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;

błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

        

J 20, 19-31

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!»

Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».

Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!»

Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

 

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

 

Łagodne oblicze Chrystusa

ks. Leszek Smoliński

Kto z nas czuje się człowiekiem niezachwianej wiary? Trudności w wierze spotykamy wszak również u apostołów. I tak nieobecny w Wieczerniku Tomasz nie miał szczęścia ujrzeć Jezusa osobiście. Trudno mu było uwierzyć w prawdę zmartwychwstania. Bał się, że opowieść o żyjącym Jezusie jest tanim sentymentalnym pocieszeniem, któremu ulegają jego towarzysze pod wpływem niewiast. Tomasz mówi również o nas, którzy patrząc na naszą wiarę czasem zastanawiamy się: „A jeśli to nieprawda? Jeśli Boga nie ma, a całe to zamieszanie jest wymysłem ludzkim, szukaniem broni przeciwko bezsensowi tego świata?”. Dlatego Jezus przychodzi jeszcze raz, by nie zostawić Tomasza samego.

Wielu ludzi, których wiara obumarła, a potem na nowo zostali przez Boga znalezieni, może opowiedzieć historię, jak On się o nich upominał. Bóg w pogoni za człowiekiem próbuje rozmaitych metod. Posyła ludzi, tworzy nieprzewidziane zbiegi okoliczności, podsuwa książki, teksty, które pozwalają odkrywać rzeczywistość znajdującą się poza codzienną krzątaniną. Miłosierdzie Boże dociera do nas przez Serce Chrystusa. To krzepiące orędzie kieruje Bóg szczególnie do człowieka udręczonego bolesnymi doświadczeniami, ciężarem popełnionych grzechów, skłonnego ulec pokusie rozpaczy. Jak naucza św. Jan Paweł II, „Takiemu człowiekowi ukazuje się łagodne oblicze Chrystusa, a promienie wychodzące z Jego Serca padają na niego, oświecają go i rozpalają, wskazują drogę i napełniają nadzieją. Jakże wielu sercom przyniosło otuchę wezwanie «Jezu, ufam Tobie», które podpowiedziała nam Opatrzność za pośrednictwem Siostry Faustyny! Ten prosty akt zawierzenia Jezusowi przebija najgęstsze chmury i sprawia, że promień światła przenika do życia każdego człowieka” (30.04.2000).

Obchodzona dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego została ustanowiona dla całego Kościoła przez św. Jana Pawła II w 2000 r. Po raz pierwszy święta tego zapragnął sam Pan Jezus, zwracając się do świętej Faustyny w Płocku w 1931 r. (por. Dz. 49). Święto dzisiejsze ma służyć uwielbieniu Bożego miłosierdzia. Znakiem przypominającym nam o tym jest obraz Miłosiernego Chrystusa, z podpisem „Jezu ufam Tobie”, przez który Jezus obiecał udzielać łask. Święto dzisiejsze ma być czasem łaski dla wszystkich ludzi. Jezus obiecał, że kto tego dnia „przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar” (Dz. 300). W innym miejscu powie Jezus do św. Faustyny: „Niechaj się nie lęka do mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna – mówi Bóg – a choćby miała więcej grzechów niż piasku na ziemi, utonie wszystko w otchłani miłosierdzia mojego” (Dz. 1059). Podstawowym warunkiem otwarcia się na Boga jest ufność. „Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma”. Z tego rodzi się miłosierdzie wobec bliźnich przez czyn, słowo i modlitwę (por. Dz. 742).

Obraz Jezusa Miłosiernego to znak dla nas. Na nim Jezus zmartwychwstały staje przed nami tak, jak przed Tomaszem w Wieczerniku, otwiera Swój bok i mówi: Nie można pójść na śmierć za kogoś, kogo się nie kocha. Dotknij moich ran – to zapłata za twoje zbawienie! I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!

 

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Napełnieni nadzieją przyszłej chwały, prośmy Naszego najlepszego Ojca, bogatego w miłosierdzie w intencjach naszych i całego świata:

1.      „Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam!”.

Módlmy się za Kościół Boży, aby dla dzisiejszego świata był przystanią pokoju i chrześcijańskiej nadziei. Ciebie prosimy.

2.      „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”.

Módlmy się za tych, którzy opuścili wszystko dla Chrystusa, aby odnaleźli pełne życie w radosnej służbie Bogu i ludziom. Ciebie prosimy.

3.      „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Módlmy się za szafarzy Bożego miłosierdzia, aby z ojcowską miłością przygarniali pokutujących do wspólnoty Kościoła. ciebie prosimy.

4.      „Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana”.

Módlmy się za pojednanych z Bogiem przez sakrament pokuty i pojednania, aby przystępując często do Stołu Pańskiego, chodzili zawsze w światłości Pana. ciebie prosimy.

5.      „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”.

Módlmy się za ludzi szukających Boga, aby Bóg ich oświecił w szukaniu prawdy i dał im siłę do jej przyjęcia. Ciebie prosimy.

6.      „Pan mój i Bóg mój!”.

Módlmy się za zmarłych, aby mogli wiecznie chwalić Boga w ojczyźnie nieba. Ciebie prosimy.

7.      „Błogosławieni, którzy nie wiedzieli, a uwierzyli”.

Módlmy się za nas samych, aby radość ze zmartwychwstania Pana pobudzała nas do niesienia wiary innym ludziom. Ciebie prosimy.

Panie Boże, Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Przyjmij modlitwy, jakie w Twoim Duchu do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

        

Panie, nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu (i nowo ochrzczonych) † i spraw, aby wszyscy, którzy otrzymali nowe życie * przez wyznanie wiary i chrzest święty osiągnęli wieczne szczęście. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Niech nasze serca pełne wdzięczności wyśpiewają Bogu bogatemu w miłosierdzie pieśń dziękczynienia za Jezusa Chrystusa, który złożył Ofiarę Miłości na drzewie Krzyża, tylko po to, aby udowodnić nam nieskończone miłosierdzie Boże.

 

 

PREFACJA

 

20. Misterium paschalne

        

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, * a zwłaszcza w tym dniu * uroczyściej głosili Twoją chwałę, * gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.

On bowiem jest prawdziwym Barankiem, * który zgładził grzechy świata. * On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą * i zmartwychwstając przywrócił nam życie.

Dlatego pełnią łask paschalnych * radują się wszystkie ludy na całej ziemi. * Również chóry Aniołów i zastępy Świętych * śpiewają hymn ku Twojej chwale, * nieustannie wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

        

por. J 20, 27

Wyciągnij swoją rękę i rozpoznaj miejsce gwoździ, * i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. * Alleluja.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

        

Wszechmogący Boże, spraw, aby działanie wielkanocnego Sakramentu, któryśmy przyjęli, * nieustannie trwało w naszych duszach. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

 

         Błogosławieństwo Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego niech spocznie na nas tutaj obecnych i pomaga w pielgrzymce życia. Niech wszczepi w nasze serca miłość do Boga i ludzi, której tak bardzo dziś potrzeba.

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.