grudzień

Teksty liturgii Mszy św. z homilią

 

50/636       -        10 grudnia 2017 r. B.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

Niedziela, 10 grudnia 2017 r. B.

 

II NIEDZIELA ADWENTU B

 

kolor szat: fioletowy

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

        

por. Iz 30, 19. 30

Ludu Boży, oto Pan przyjdzie, by zbawić narody; * Pan da posłyszeć swój głos pełen chwały * i uraduje się wasze serce.

WPROWADZENIE DO LITURGII

        

Dzisiaj, w drugą niedzielę adwentu przypominamy, jak ludzkość czekała na Zbawiciela. Wsłuchani w nawoływanie proroka znad Jordanu — Jana Chrzciciela prostujmy drogi swego życia, abyśmy mogli stać się uczestnikami zbawienia, które przygotował nam Bóg.

OPUSZCZA SIĘ HYMN Chwała na wysokości Bogu...

KOLEKTA

Wszechmogący i miłosierny Boże, † spraw, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem, * lecz niech nadprzyrodzona mądrość kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

„Oto Pan Bóg przychodzi, przygotujcie Mu drogę" — głosi prorok Izajasz. Dzień przyjścia Pana jest niespodziewany, dlatego mamy tak żyć, by Chrystus zastał nas bez plamy — upomina św. Piotr. Dlatego także ewangeliczne wołanie Jana Chrzciciela nakazuje prostować drogi życia dla Pana przez nawrócenie i czynienie pokoju.

PIERWSZE CZYTANIE

Przygotujcie drogę dla Pana

        

Iz 40, 1-5. 9-11

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

«Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy».

Głos się rozlega: «Drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały».

Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: «Oto wasz Bóg! Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 8)

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

9       Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: *

        oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom.

10     Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie †

        dla tych, którzy Mu cześć oddają, *

        i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

        

11     Łaska i wierność spotkają się z sobą, *

        ucałują się sprawiedliwość i pokój.

12     Wierność z ziemi wyrośnie, *

        a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

        

13     Pan sam szczęściem obdarzy, *

        a nasza ziemia wyda swój owoc.

14     Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *

        a śladami Jego kroków zbawienie.

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

        

DRUGIE CZYTANIE

Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi

        

2 P 3, 8-14

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Piotra Apostoła

Niech dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy – jak niektórzy są przekonani, że Pan zwleka – ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich chce doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo z szumem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną odnalezione.

Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyśpieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo, płonąc, pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość.

Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was zastał bez plamy i skazy – w pokoju.

Oto słowo Boże.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Łk 3, 4c. 6

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;

wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Prostujcie ścieżki dla Pana

        

Mk 1, 1-8

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza: «Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki», wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy.

Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».

Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

        

Prostujcie ścieżki dla Pana

ks. Leszek Smoliński

Ile to razy słyszymy, szczególnie od osób przeżywających trudne chwile, niedowartościowanych, czy borykających się z różnym kłopotami: „moje życie jest bez sensu”, „ja nie mam po co żyć”. Czy tak rzeczywiście jest? Życie ludzkie jest wartością, darem Bożym, ale nie wszyscy go dostrzegają od razu. Z pomocą łaski Bożej możemy odnaleźć cel i sens swojego życia. Ta droga jest dostępna dla każdego z nas. Stąd w czasie tegorocznego Adwentu chcemy zatrzymać się oraz zastanowić nad sensem i celem naszego życia.

Nasze adwentowe oczekiwanie ma wypełnić przygotowanie do spotkania z Panem w tajemnicy Jego narodzenia, jak również powrotu na ziemię przy końcu czasów. Z pomocą przychodzi nam słowo Boże głoszone w drugą niedzielę adwentowego oczekiwania. Św. Jan Chrzciciel, który „obchodził całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów” ma dziś dla nas konkretną propozycję. Swoim nauczaniem wskazuje na Mesjasza, w którym odnajdziemy prawdziwą miłość. Mówi też każdemu z nas, abyśmy na serio przyjęli w swoim życiu Bożą miłość. A kto ją przyjmie, nie może żyć w starych i grzesznych przyzwyczajeniach, udawać pobożności czy od czasu do czasu przypomnieć sobie o Bogu. Kto prawdziwie chce przygotować w swoim sercu drogę Miłości, winien całym sercem przylgnąć do Bożej nauki. Nie da się przecież być chrześcijaninem z nazwy, albo takim letnim, takim „na pół gwizdka”.

Na czym polega program ewangelicznego nawrócenia? Ks. prof. Stanisław Urbański w książce pt. W szkole świętości (Warszawa 2016) zauważa, że nawrócenie oznacza przemianę, dzięki której człowiek odwraca się od grzechu i zaczyna myśleć, sądzić i żyć według światła i mocy Ewangelii Boga objawionego w Synu. Nawracanie wymaga natomiast od człowieka nieustannego wysiłku, aby z jednej strony wyzwalać się ze skutków grzechu pierworodnego, a z drugiej – wnikać coraz bardziej w życie Chrystusa przez współpracę z Nim. Polega to przede wszystkim na rozwoju wiary, nadziei, a zwłaszcza miłości, która najpełniej wyraża postęp na drodze zjednoczenia z Bogiem. Chrześcijanin jest więc w swojej duchowej postawie człowiekiem nawrócenia. A dzisiaj ludzie odrzucają walkę z grzechem i nie podejmują też współpracy z Bogiem, ponieważ rozwój autentycznej miłości przekracza ich możliwości pokonania nastawienia egoistycznego, które wynika z grzechu pierworodnego i pragnienia życia wygodnego (por. s. 212-214).

Cierpliwość Boga polega na tym, że nie pragnie on zguby człowieka, ale jego nawrócenia. Ze względu na dobro człowieka, każdemu daje stosowny czas na przemianę życia. Chodzi zwłaszcza o tych, którzy mają na sumieniu wiele grzechów, odwracają się od Boga, a nawet szydzą z tych, którzy w Niego wierzą. Nieskończona cierpliwość i pełne miłosierdzia serce Boga wyraża się w tym, że każdemu daje szansę powrotu na drogę zbawienia. Wezwanie Jana Chrzciciela jest więc dla nas wciąż aktualne. Drogą do spotkania z Panem nie są same praktyki religijne, ale nawrócenie serca w sakramencie pokuty – warunek konieczny, aby wejść w jeszcze głębszą relację z Jezusem Chrystusem. Mamy więc świadomość, że łaska Boża domaga się naszej konkretnej odpowiedzi. Dlatego razem z psalmistą chcemy dziś wołać do Boga: „Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie” i tęsknie wpatrywać się w niebo, by nasze życie wydało dobre owoce świętości.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

MODLITWA POWSZECHNA

Oczekując ufnie na przyjście Chrystusa i przygotowując dla Niego drogę, módlmy się i prośmy, aby Pan przyszedł do wszystkich i wszystkich obdarzył zbawieniem.

1.      Prośmy, by Kościół głosząc Ewangelię i sprawując sakramenty przygotował drogę dla Pana do wszystkich ludzkich serc.

R. Przyjdź do nas, Panie, i racz nas wysłuchać.

2.      Prośmy, by Kościół na Wschodzie, dzięki pomocy innych wspólnot, rozwijał się docierając z Ewangelią do serc ludzkich.

3.      Prośmy, aby spowiednicy i rekolekcjoniści przygotowali drogę dla Pana przez wierną posługę słowa.

4.      Prośmy, aby misjonarze przygotowali drogę dla Pana, stając się głosem wzywającym do wiary w Jezusa Chrystusa.

5.      Prośmy, aby grzeszni przygotowali drogę dla Pana przez swe nawrócenie.

6.      Prośmy, aby rządzący państwami przygotowali drogę dla Pana przez sprawiedliwość i szanowanie praw każdego człowieka.

7.      Prośmy, aby chorzy i cierpiący przygotowali drogę dla Pana przez ofiarowanie swych cierpień.

8.      Prośmy, aby twórcy kultury przygotowali drogę dla Pana przez ukazywanie autentycznych wartości humanistycznych.

9.      Prośmy, alby nasi zmarli (.. .), którzy swym życiem przygotowywali drogę dla Pana, spotkali Go i zostali przez Niego przyjęci do nieba.

10.    Prośmy, aby nasza adwentowa pokuta przygotowała drogę dla Pana, który przybywa, by przynieść i nam zbawienie.

Niech nasza modlitwa zostanie wysłuchana przez Ciebie, Boże, który wiernie czekasz, byśmy przygotowując drogę dla Twego Syna przez życie zgodne z wiarą, byli gotowi na spotkanie z Nim, gdy przybędzie. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, daj się przebłagać naszymi pokornymi modlitwami i ofiarami, † a ponieważ brak nam zasług, które mogłyby za nami orędować, * wspomóż nas swoją łaską. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED PREFACJĄ

Dziękujmy Bogu za całe dzieło zbawienia, dziękujmy szczególnie, że w tej chwili mamy możność, by zbawienie stało się naszym udziałem. Dziękujmy Panu, że nas nie opuszcza, ale czeka, byśmy dla Niego przygotowali drogę.

PREFACJA

1. Dwa przyjścia Chrystusa

        

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze, święty, wszechmogący, wieczny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze * spełnił Twoje odwieczne postanowienie, * a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. * On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, * aby nam udzielić obiecanych darów, * których, czuwając, z ufnością oczekujemy.

Dlatego z Aniołami i Archaniołami, * i z wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

        

Ba 5, 5; 4, 36

Powstań, Jeruzalem, i stań na miejscu wysokim, * i zobacz radość, którą otrzymasz od twego Boga.

MODLITWA PO KOMUNII

Posileni Pokarmem duchowym, pokornie błagamy Cię, Boże, † spraw, abyśmy przez udział w Eucharystii nauczyli się mądrze oceniać dobra doczesne * i miłować wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED ROZESŁANIEM

        

„Przygotujcie drogę dla Pana" przez życie zgodne z wiarą, przez radosne oczekiwanie na spełnienie Bożych obietnic, przez pełne nadziei zaufanie, że Pan na pewno przyjdzie. On sam obdarza nas swym błogosławieństwem.

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Teksty liturgii Mszy św. z homilią

 

49/635       -        3 grudnia 2017 r. B.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

Niedziela, 3 grudnia 2017 r. B.

 

I NIEDZIELA ADWENTU B

 

kolor szat: fioletowy

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

        

Ps 25, 1-3

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, * Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka. * Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, * nikt bowiem, kto Ci zawierzył, * nie będzie zawstydzony.

WPROWADZENIE DO LITURGII

Rozpoczynamy dzisiaj okres Adwentu, który jest czasem oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa. Za kilka 'tygodni uroczyście będziemy obchodzić pamiątkę Jego pierwszego przyjścia na ziemię, a nasze serca i myśli będą pełne oczekiwania na Jego powtórne przyjście w chwale. Dzisiejsza liturgia na to przyjście kieruje naszą uwagę. Czuwajmy więc na modlitwie i ufnie oczekujmy. Aby nasze modlitwy płynęły z czystego serca, przeprośmy Najlepszego Ojca za brak wytrwałości i wiary w oczekiwaniu na przyjście Jego Syna.  

OPUSZCZA SIĘ HYMN Chwała na wysokości Bogu...

KOLEKTA

        

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa, † a w dniu sądu, zaliczeni do Jego wybranych, * mogli posiąść Królestwo niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Dzisiejsze czytania przepełnione są duchem oczekiwania na przyjście Chrystusa, który wzywa nas do nieustannej czujności. Pan przyjdzie, a my mamy być gotowi na spotkanie z Nim. Stąd rodzi się potrzeba odpowiedniego przygotowania, ale w tym przygotowaniu się nie jesteśmy zdani tylko na własne siły, jak mówi św. Paweł. Chrystus bowiem będzie nas umacniał do czasu swego przyjścia. Wsłuchajmy się w słowo Boże, aby ono umocniło naszą wiarę i ufność w przyjście Chrystusa.

PIERWSZE CZYTANIE

Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił

        

Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, Odkupiciel nasz – to Twoje imię odwieczne. Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa.

Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił – przed Tobą zatrzęsłyby się góry.

Zstąpiłeś: przed Tobą zatrzęsły się góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w nim pokłada ufność. Obyś wychodził naprzeciw tym, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach.

Oto Ty zawrzałeś gniewem, bo grzeszyliśmy przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher.

Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4)

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

2       Usłysz, Pasterzu Izraela, *

        Ty, który zasiadasz nad cherubami!

3       Wzbudź swą potęgę *

        i przyjdź nam z pomocą.

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

        

15     Powróć, Boże Zastępów, *

        wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.

16     Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *

        latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

        

18     Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, †

        nad synem człowieczym, *

        którego umocniłeś w swej służbie.

19     Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *

        daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

        

DRUGIE CZYTANIE

Oczekujemy objawienia się Jezusa Chrystusa

        

1 Kor 1, 3-9

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa! Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was.

Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Wierny jest Bóg, który powołał was do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

Oto słowo Boże.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Ps 85 (84), 8

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Okaż nam, Panie, łaskę swoją

i daj nam swoje zbawienie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Czuwajcie, bo nie wiecie,

kiedy pan domu przyjdzie

        

Mk 13, 33-37

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!»

Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

CZUWAJCIE!

Jak co roku na początku adwentu słyszymy to samo wezwanie: „Czuwajcie!”. Wiele już powiedziano o tym, że żyjąc w kulturze internetu i fast foodów, odzwyczailiśmy się od czekania. Zwyczajnie nie mamy na to czasu. Nasze kalendarze są szczelnie upchane kolejnymi zajęciami. Nie chodzimy już, ale biegniemy. Nie czytamy, ale kartkujemy. Nie myślimy, ale zapoznajemy się.

Może jednak problem leży jeszcze gdzieś indziej? Może my po prostu już nic więcej nie oczekujemy od życia? Może znudziliśmy się wiecznym „jeszcze nie”? Może zbyt wiele razy nadzieja zawiodła? Może w gruncie rzeczy tak jest lepiej? Bo jeśli nie spodziewamy się za dużo, to małe też będzie rozczarowanie. I w ten sposób, chcąc zachować spokój i równowagę ducha, pogrążamy się w codziennym trwaniu, pustce wyciszonych pragnień, którą tylko co jakiś czas przerwie zgrzyt pogrzebu.

Co to znaczy czuwać? Czuwa matka przy chorym dziecku. Czuwa wędrowiec przy ogniu, aby płomień nie zgasł i dzikie zwierzęta nie wtargnęły do obozu. Czuwa strażnik na wieży, nasłuchując zbliżającego się wroga. Czuwa ten, kto jest w posiadaniu jakiegoś skarbu, kto zna jego wartość i ceni ją. Z drugiej strony wie, że wartość ta jest realnie zagrożona. Dlatego poświęca swój sen i spędza długie nocne godziny wsłuchany w ciszę.

„Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje” (Mt 6,21). Jaki jest twój skarb, przy którym spędzasz bezsenne noce? Ku czemu bije twoje serce? Gdzie złożyłeś swoją nadzieję?

„Czuwajcie!” – Głos Jezusa wzywa dziś do powstania ze snu. Do obmycia klejących się oczu zimną wodą Jego Słowa. Do tego, by wznieść się ponad chaos codziennego rozdrabniania się na tysiące bezcelowych działań. Do tego, by spojrzeć w górę i dojrzeć tam SENS (logos) – konkretnie: Osobę Zbawiciela, który nadaje kierunek naszej historii; który przychodzi z obietnicą twojego zbawienia. Sprawia, że teraz każda z tych tysięcy drobnych spraw nabiera prawdziwego ZNACZENIA.

Bądź wierny i czuwaj! Bo wierny jest Ten, który zawsze nad tobą czuwa.

Dominik Jarczewski OP - ur. 1986, dominikanin, absolwent filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim i teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, studiuje filozofię w Paryżu.     

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

MODLITWA POWSZECHNA

        

Do Chrystusa, który ma przyjść, zanieśmy pokorne prośby, aby udzielił potrzebnych nam łask w oczekiwaniu Jego przyjścia:

1.      Za Kościół święty, aby z wiarą i mocą głosił prawdę o powtórnym przyjściu Chrystusa.

R. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

2.      Za pasterzy Kościoła, aby postawą cierpliwości i wiary dawali wiernym wzór w oczekiwaniu Pana.

3.      Za tych, którzy nie wierzą bądź lekceważą sobie prawdę o przyjściu Chrystusa, aby Pan otworzył ich serca i umysły.

4.      Za tych, którzy kształtują oblicze świata, aby kierowali go ku jego pełnej przemianie w powtórnym przyjściu Chrystusa.

5.      Za zmarłych, aby zjednoczeni z Chrystusem ukazali się w Jego chwale.

6.      Za nas samych, abyśmy w pełni przygotowani mogli stanąć przed obliczem nadchodzącego Pana.

Panie, wysłuchaj nasze pokorne prośby i spraw, aby wszyscy przygotowali się na Twoje przyjście i mogli oglądać Twoją chwałę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

MODLITWA NAD DARAMI

        

Panie, nasz Boże, przyjmij te dary, które otrzymaliśmy dzięki Twojej dobroci, † Ty nam je dałeś, abyśmy mogli odprawiać eucharystyczną Ofiarę, * spraw, aby ona stała się dla nas zadatkiem wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED PREFACJĄ

Uwielbiajmy Chrystusa i dziękujmy Mu za Jego przyjście w Eucharystii, która jest zapowiedzią powtórnego przyjścia w chwale.

PREFACJA

1. Dwa przyjścia Chrystusa

        

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze, święty, wszechmogący, wieczny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze * spełnił Twoje odwieczne postanowienie, * a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. * On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, * aby nam udzielić obiecanych darów, * których, czuwając, z ufnością oczekujemy.

Dlatego z Aniołami i Archaniołami, * i z wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

        

Ps 85, 13

Pan obdarzy błogosławieństwem, * a nasza ziemia wyda swój owoc.

MODLITWA PO KOMUNII

        

Boże, nasz Ojcze, niech owocny będzie dla nas udział w tym Sakramencie, † przez który nas, pielgrzymujących na ziemi, podtrzymujesz w drodze do nieba * i uczysz całym sercem miłować to, co wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED ROZESŁANIEM

Posileni Ciałem Chrystusa i napełnieni radością ze spotkania z Nim idźmy i głośmy wszystkim: czuwajcie - bo Pan nadejdzie.

        

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

        

K. Pan z wami.

W. I z duchem Twoim.

D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Wszechmogący i miłosierny Bóg daje wam łaskę, dzięki której z wiarą wspominacie pierwsze przyjście Jego Syna † i oczekujecie Jego przyjścia w chwale; * niech was oświeci światłem przychodzącego Zbawiciela i obdarzy swoim błogosławieństwem.

W. Amen.

K. Niech w tym życiu Bóg da wam stałość w wierze, † radość w nadziei * i gorliwość w pełnieniu uczynków miłości.

W. Amen.

K. Radujecie się z przyjścia Odkupiciela w ludzkim ciele, † niech On da wam radość z udziału w życiu wiecznym, * gdy powtórnie przyjdzie w chwale.

W. Amen.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty.

W. Amen.

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.